Beýan

Türkmenistanyň täze saýlanan Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň terjimehaly

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň orunbasary Serdar Berdimuhamedow saýlawçylaryň sesleriniň 72,97% alyp, 12-nji martda geçirilen Prezident saýlawlarynda ýeňiş gazandy. Türkmenistanyň täze saýlanan Prezidentiniň terjimehaly: Serdar Gurbangulyýewiç Berdimuhamedow 1981-nji ýylyň...

Açyk we ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetleriniň tapawutlary näme?

“Paýdarlar jemgyýetleri hakynda” Türkmenistanyň Kanunyna laýyklykda, paýdarlar jemgyýeti (mundan beýläk jemgyýet) paýdarlar jemgyýetine gatnaşyjylaryň paýdarlar jemgyýeti babatdaky hökmanylyk hukuklaryny tassyklaýan, paýnamalaryň belli bir sanyna bölünen,...

Kärhana ýatyrylanda onuň emlägi nähili tertipde paýlanylýar?

“Kärhanalar hakynda” Türkmenistanyň Kanunyna laýyklykda, kärhana hökmünde önüm öndürmek, harytlary ýerleşdirmek, ýerine ýetirilýän işler we bitirilýän hyzmatlar üçin jemgyýetiň zerurlyklaryny kanagatlandyrmak we girdeji almak maksady...

Önüm öndürijileriň we satyjylaryň esasy hukuklary we borçlary

“Sertifikatlaşdyrmak hakynda” Türkmenistanyň Kanunyna laýyklykda, önüm öndürijileriň, taýýarlaýjylaryň, ýerine ýetirijileriň, satyjylaryň hem-de iberijileriň şulara hukuklary bardyr: sertifikatlaşdyrmakdan geçen önümler babatda döwlet laýyklyk nyşanyny ulanmaga; beýleki döwlet...

Maýa goýumlar hakynda düşünje

Telekeçilik işiniň hem-de başga görnüşdäki işleriň obýektlerine goýum edilip goýulýan, şonuň netijesinde hem peýda (girdeji) alynýan ýa-da durmuş netije gazanylýan emläk we intellektual (ruhy) gymmatlyklaryň...

Bütindünýa Söwda Guramasynyň wezipeleri we maksatlary

Bütindünýa Söwda Guramasy (BSG) hökümetleriň içerki söwda kanunlaryny we düzgünleriniň işlenip düzülmegine ýardam berýän, köpçülikleýin şertnamalar arkaly ýurtlaryň arasyndaky söwda gatnaşyklarynyň ösdürilmegi üçin düzgünleri kesgitleýän...

Türki döwletleriň guramasynyň maksatlary we wezipeleri

Türki döwletleriň guramasy (TDG) ozalky Türki dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşi (Türki geňeş) ady bilen 2009-njy ýylyň 3-nji oktýabrynda Nahçywan Şertnamasy esasynda Azerbaýjan, Gazagystan, Gyrgyzystan we...
Täzelikleriňizi ýollaň
Ugratmak
2022