Beýan

Marketingde mahabatyň orny

Mahabat marketingde esasy üns berilmeli ugurlaryň biridir. Mahabat bu islendik görnüşde näbelli adamlar toparyna gönükdirilen we mahabatlandyrylan obýekte ünsi çekmek, oňa gyzyklanma döretmek ýa-da bazara...

Türkmenistanda paýly gurluşyga gatnaşmagyň şertnamasynyň bahasy

“Ýaşaýyş jaýlarynyň we gozgalmaýan emläge degişli başga obýektleriň paýly gurluşygy hakynda” Türkmenistanyň Kanunyna laýyklykda, paýly gurluşyga gatnaşmagyň şertnamasynyň bahasy paýly gurluşyga gatnaşmagyň şertnamasynda olaryň aýratynlykda...

Türkmenistanda paýly gurluşyga gatnaşmagyň şertnamasynyň mazmuny

Paýly gurluşyga gatnaşmagyň şertnamasynda nämeler bolmaly? “Ýaşaýyş jaýlarynyň we gozgalmaýan emläge degişli başga obýektleriň paýly gurluşygy hakynda” Türkmenistanyň Kanunyna laýyklykda, paýly gurluşyga gatnaşmagyň şertnamasynda şular bolmalydyr: paýly...

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy barada

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy (TSSE) ýuridik şahs bolup, eýeçiligiň görnüşlerine garamazdan kärhanalary, guramalary we ýuridik şahsy döretmezden öz işini amala aşyrýan telekeçileri meýletin esasda birleşdirýän, olaryň...

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň işi barada

Türkmenistanda 25-nji sentýabrda geçirilen Halk Maslahatynyň barşynda kabul edilen “Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda” Türkmenistanyň Konstitusion kanunyna laýyklykda, ýurtda iki palataly parlament dörediler. Türkmenistanyň...
2022