Beýan

Daşary ýurtda berlen sertifikatlar Türkmenistanda nähili ykrar edilýär?

“Sertifikatlaşdyrmak hakynda” Türkmenistanyň Kanunyna laýyklykda, daşary ýurt döwletleri tarapyndan berlen sertifikatlaşdyrmak boýunça resminamalaryň ykrar edilmegi aşakdaky görnüşde ýerine ýetirilýär: Önümiň hilini we howpsuzlygyny tassyklaýan, Türkmenistanyň çäginden...

Hojalyk hasaplaşygy diýip nämä düşünilýär?

Hojalyk hasaplaşyk bu ykdysadyýetde kärhanalaryň çykdajylaryny we girdejilerini hasaplamagyň bir usuly bolup, kompaniýanyň öz özüni maddy taýdan doly üpjün etmegine düşünilýär. Bu usul girdejiniň bir...

Türkmenistanda harydyň mahabatlandyrylmagy nähili amala aşyrylýar?

“Söwda işi hakynda” Türkmenistanyň Kanunyna laýyklykda, harydyň mahabatlandyrylmagy alyjylara harydyň hili, alamaty we wezipesi hakynda, şol sanda daşarda mahabatlandyrylmagy, sergilerde görkezilmegi, harydyň hereketde hödürlenilmegi, alyjylaryň...

Türkmenistanda paýdarlaryň hukuklary nämelerden ybarat?

“Paýdarlar jemgyýetleri hakynda” Türkmenistanyň Kanunyna laýyklykda, paýdarlar jemgyýeti (jemgyýet) oňa gatnaşyjylaryň paýdarlar jemgyýeti babatdaky hökmanylyk hukuklaryny tassyklaýan, paýnamalaryň belli bir sanyna bölünen, fiziki we (ýa-da)...

Türkmenistanda ýuridik şahslaryň eýeçilik hukugy nämelerden ybarat?

“Eýeçilik hakynda” Türkmenistanyň Kanunyna laýyklykda, eýeçilik bu emlägiň paýlanylmagynyň (eýeçilik edilmeginiň) durmuş-ykdysady we guramaçylyk görnüşlerini häsiýetlendirýän ykdysady we ýuridik gatnaşyklaryň ulgamydyr. Eýeçilik hukugy bu emläge eýelik...
2022