Syn-seljerme

Bilermenler: şu ýyl pagtanyň bahasy ýokarlanar

Pagta şu ýylyň başynda bahasy iň ýokarlanan harytlaryň arasyna girdi. 1 funt (1 kg=2,2046226218 funt) pagtanyň şertnamalaýyn bahasy maý aýynyň başynda  rekord derejede, ýagny 1,50...

Ýewraziýa paýlaýyş ulgamynda Merkezi Aziýanyň orny

Global üpjünçilik zynjyrynda ýüze çykýan päsgelçilikler ýurtlaryň gysga we arzan ulag geçelgelerini gözlemeklerine itergi berdi. Bilermenler bu ýagdaýda Merkezi Aziýa-Eýran-Türkiýe geçelgesiniň barha artýan ulag geçelgesine...

Resessiýa we onuň öňüni almaga degişli çäreler

Dünýä bazarlarynda, esasan-da Hytaý, ABŞ we Ýewropa Bileleşigi (ÝB) döwletlerinde resessiýa boýunça aladalaryň artmagy bilen global ykdysadyýetde kynçylyklaryň ýüze çykyp biljekdigi çaklanylýar. Resessiýa (pese gaçyş) näme? Nobel...

Dünýä ykdysadyýetiniň uly ýitgisi: elektron galyndylar

BBC-niň ylmy žurnalisti Wiktoriýa Gilliň bellemegine görä, 2021-nji ýylda dünýädäki elektron galyndylaryň umumy agramy 57 million tonna ýetdi. Bilermenler magdançylyk pudagynda alnyp barylýan işler sebäpli...
2022