Syn-seljerme

Dünýä ykdysadyýetiniň uly ýitgisi: elektron galyndylar

BBC-niň ylmy žurnalisti Wiktoriýa Gilliň bellemegine görä, 2021-nji ýylda dünýädäki elektron galyndylaryň umumy agramy 57 million tonna ýetdi. Bilermenler magdançylyk pudagynda alnyp barylýan işler sebäpli...

Awtoulag üpjünçiligindäki bökdençlikler

Pandemiýa döwründe çip üpjünçiligi boýunça dünýäde ýüze çykan ýetmezçilikler birnäçe awtoulag öndürijisiniň önümçiligi wagtlaýynça togtatmagyna, birnäçesiniň bolsa önümçilik bilen bagly kynçylyk çekmeklerine...

Dünýädäki iň gymmatly brendleriň sanawyna syn

“Brand Finans” kompaniýasynyň dünýäniň iň gymmatly 500 brendi (Global 500-2022) boýunça geçiren gözleg-barlag işleriniň netijelerine göra, tehnologiýa ulgamynda iş alyp barýan kompaniýalar dünýädäki iň gymmatly...

Batareýa önümçiligi: geçmişden häzirki döwre çenli

Geçen ýyllarda batareýanyň ýaramlylyk möhletiniň gysga bolmagy we onuň ýokary önümçilik çykdajylary sebäpli, batareýa bilen işleýän gurallaryň sany bu günki güne görä örän azdy. Häzirki...

Çölleriň ekoulgamdaky ähmiýeti

Çöl adatça ýyllyk ýagýan ýagyş mukdary 250 mm-den az bolan ýerler üçin ulanylýan geografiki adalgadyr. Çöldäki çägelerde organiki maddalaryň mukdary az bolsa-da, olaryň düzümi beýleki...

Barha ösýän energiýa bazary: Hindistan

Hindistan ilat sany boýunça dünýäde ikinji orny eýeläp, yurduň ilat sany 2004-nji ýyldan bäri her ýyl ortaça 1,6% ösüp gelýär. Häzirki wagtda Hindistan energiýa sarp...
Täzelikleriňizi ýollaň
Ugratmak
2022