Syn-seljerme

Dünýä ykdysadyýetinde pagta önümçiliginiň orny

Maýa goýujylar tarapyndan ak altyn hökmünde häsiýetlendirilýän pagtanyň 2022-nji ýylyň 3-nji ýanwarynda bir funtynyň bahasy 1 dollar 14 sente barabar boldy. Pagtanyň bahasy 2021-nji ýylyň...

Türkmenistanda maýa goýum mümkinçilikleri

Döwletleriň ileri tutýan esasy maksatlarynyň biri göni daşary ýurt maýa goýumlaryny artdyrmakdyr. Bu maksada ýetmekligiň ýeke-täk ýoly jemgyýetçilik, syýasy, hukuk we ykdysady durnuklylygy üpjün etmekdir....

Dünýädäki çig mal ýetmezçiliginde ulag ulgamynyň orny

Pandemiýanyň dünýä ykdysadyýetine ýetiren täsiriniň häzirki azalan günlerinde islegiň aşa ýokarlanmagy netijesinde, bazarda bu islegi kanagatlandyrmak üçin önümçilige gerek bolan çig maly tapmak barha çylşyrymlaşýar....
2022