Teswirleme

Ykdysady ösüşde oba hojalygynyň ähmiýeti

ABŞ, Russiýa ýaly dünýäniň ösen ýurtlary şol bir wagtyň özünde iri oba hojalyk öndürijileri bolup durýar. Dünýä ykdysadyýetinde möhüm orun tutýan bu ýurtlar oba hojalygynyň...

Hazar deňziniň barha artýan ähmiýeti

Soňky ýyllarda kenarýaka we beýleki sebit ýurtlary üçin Hazar deňziniň ähmiýeti has-da artdy. 2018-nji ýylyň 12-nji awgustynda Gazagystanyň Aktau şäherinde geçirilen Hazarýaka döwletleriň Baştutanlarynyň V sammitinde Hazar deňziniň kanuny statusy...

Oba hojalygyny ösdürmekde innowasion tehnologiýalaryň ulanylmagy

Oba hojalygyny döwrebaplaşdyrmak we öndürijiligini ýokarlandyrmak ähli ýurtlaryň üns berýän meseleleriniň biridir. Ýagny netijeliligi ýokarlandyrmak bilen daşky gurşawa ýetýän zeperleriň öňüni almak maksat edinilýär. Şeýlelikde,...

Üpjünçilik zynjyrynda ulag ulgamynyň ähmiýeti

Üpjünçilik zynjyrlary soňky iki ýylda diňe bir kärhanalaryň çykdajylary azaltmak üçin bir mümkinçilik bolman, eýsem işewürligiň durnuklylygy, üstünlik hem-de ösüş gazanmak üçin öz möhüm ähmiýetini...

Emeli aň tehnologiýasynyň ykdysadyýete goşýan goşandy

Emeli aň gysgaça adamyň beýnisini we pikirleniş ulgamyny göçürmek hökmünde kesgitlenip bilner. Kesgitlemäni has-da ýönekeýleşdirsek, emeli aň – bu kompýuter programmasynyň adamyňky ýaly pikirlenme ukybynyň...
2022