Akylly telefon bazaryna täsir edip biljek faktorlar

Nurmyrat Mommaýew
Akylly telefon bazaryna täsir edip biljek faktorlar
Emeli intellekt (AI) tehnologiýasy, giňeldilen hakykat (AR) we wirtual hakykat (VR) ýaly innowasion tehnologiýalar 2023-nji ýylda ulanyjylaryň akylly telefon isleglerinde kesgitleýji faktorlar bolup biler.

2023-nji ýylda haýsy telefonyň has köp satyljakdygyny çaklamak kyn iş, sebäbi ýylyň ahyryna çenli entek köp wagt bar. Şeýle-de bolsa, akylly telefon bazarynyň tendensiýalaryny we geçen ýyllardaky satuw maglumatlaryny seljermek arkaly käbir çaklamalary edip bolar.

Birinjiden, akylly telefon bazarynyň uly ösüş mümkinçiliklerine eýedigi hasaplanýar. Munuň sebäbi ösen ýurtlarda internetiň elýeterliliginiň ýokarlanmagy we adamlaryň ykjam enjamlara isleginiň artmagy bilen baglanyşyklydyr. Munuň şeýle bolmagy akylly telefon öndürijileri üçin uly mümkinçilikleri döredýär.

Ikinjiden, 5G tehnologiýasynyň ýaýramagy we ulanyjylaryň bu tehnologiýa geçmek islegi 2023-nji ýylda iň köp satylan akylly telefonlaryň aýratynlyklarynda kesgitleýji faktor bolup biler. 5G tehnologiýasy has çalt internet birikmesini hem-de giň ulanyş mümkinçiliklerini hödürläp, ulanyjylaryň isleglerine göniden-göni täsir edip biler.

Mundan başga-da, emeli intellekt (AI) tehnologiýasy, giňeldilen hakykat (AR) we wirtual hakykat (VR) ýaly innowasion tehnologiýalar 2023-nji ýylda ulanyjylaryň akylly telefon isleglerinde kesgitleýji faktorlar bolup biler. Bu tehnologiýalaryň has giňden ýaýramagy bilen akylly telefonlaryň aýratynlyklary hem şoňa görä emele gelip biler.

Netijede, batareýanyň ömri, kameralar we saklaýyş kuwwaty ýaly akylly telefonlaryň adaty aýratynlyklary 2023-nji ýylda ulanyjylaryň isleglerini kesgitleýän faktorlar bolup biler. Ulanyjylar has uzyn ömürli batareýalary, has ýokary ölçegli kameralary we saklaýyş kuwwatlyklary uly bolan akylly telefonlary saýlap bilerler.

Mundan başga-da, akylly telefon bazary çeýe aýratynlykda bolup, ol çalt üýtgeýär we täze tehnologiýalaryň ýaýramagy bazardaky tendensiýalaryň garaşylmadyk görnüşde emele gelmegine sebäp bolup biler. Şeýlelikde, bu tendensiýalar 2023-nji ýylda iň köp satylan telefonlaryň aýratynlyklaryny kesgitlemekde möhüm orna eýe bolar.

Nurmyrat Mommaýew,

Türkiýäniň Stambul şäherinde ýerleşýän Marmara uniwersitetiniň Syýasat ylymlary we halkara gatnaşyklar bölüminiň doktoranty

2022