Teswirleme

Oba hojalygyny ösdürmekde innowasion tehnologiýalaryň ulanylmagy

Oba hojalygyny döwrebaplaşdyrmak we öndürijiligini ýokarlandyrmak ähli ýurtlaryň üns berýän meseleleriniň biridir. Ýagny netijeliligi ýokarlandyrmak bilen daşky gurşawa ýetýän zeperleriň öňüni almak maksat edinilýär. Şeýlelikde,...

Üpjünçilik zynjyrynda ulag ulgamynyň ähmiýeti

Üpjünçilik zynjyrlary soňky iki ýylda diňe bir kärhanalaryň çykdajylary azaltmak üçin bir mümkinçilik bolman, eýsem işewürligiň durnuklylygy, üstünlik hem-de ösüş gazanmak üçin öz möhüm ähmiýetini...

Emeli aň tehnologiýasynyň ykdysadyýete goşýan goşandy

Emeli aň gysgaça adamyň beýnisini we pikirleniş ulgamyny göçürmek hökmünde kesgitlenip bilner. Kesgitlemäni has-da ýönekeýleşdirsek, emeli aň – bu kompýuter programmasynyň adamyňky ýaly pikirlenme ukybynyň...

Türkmenistanyň baky Bitaraplyk derejesi

Türkmenistanyň daşary syýasaty hemişe Bitaraplyk ýörelgesiniň çäginde alnyp baryldy. Garaşsyzlygyň ilkinji ýyllaryndan bäri Bitaraplyk ýörelgesi Türkmenistanyň daşary syýasatynda berk ornaşdyryldy. Netijede, Türkmenistanyň milli bähbitlerini goramak...

Importyň ornuny tutýan önümçilik syýasaty

Ýurtlaryň önümçilik kuwwatlyklary ýokary we pes girdejili ýurtlary bir-birinden tapawutlandyrýan esasy görkeziji hökmünde kabul edilýär. Şonuň üçin hem döwletler önümçilik kuwwatyny ýokarlandyrmak üçin ykdysady syýasaty...

Oba hojalygy pudagynda tehnologiýanyň tutýan orny

Oba hojalygy pudagynyň dünýä bazaryndaky umumy gymmady 3,49 trillion ABŞ dollaryna deň bolup, ol global ykdysadyýetiň 3,4%-i düzýär. Häzirki döwürde durmuşyň ähli ugurlarynda ulanylýan täzeçil...
2022