Teswirleme

Dünýäde suwuklandyrylan tebigy gaza bolan isleg artýar

Suwuklandyrylan gaz öndürmek boýunça Lebap önümçilik müdirliginiň hünärmenleri Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk baýramçylygyna  ýokary derejeli önümçilik üstünlikleri bilen gelýärler. Kärhana şu ýylyň ýedi aýynda önümçilik...

Amyderýa sebitinde suw-energetika hyzmatdaşlygy

Türkmenistanyň döwlet syýasatynda we diplomatiýasynda energetika hem-de suw meselesine uly ähmiýet berilýär, ýurdumyz sebitde energiýa howpsuzlygyny üpjün etmek we suw serişdelerini netijeli dolandyrmak üçin goňşy...

“Lapis Lazuli” geçelgesi – Owganystandan Ýewropa barýan ýoldur

Bilermenler global pandemiýadan soňky ösüşi ilerlemekde täze hereketlendirijileriň arasynda ulag kommunikasiýalarynyň diwersifikasiýasyny görkezýärler. Bu, ilkinji nobatda, geçen ýyl deňizde ýük daşamak ugrunda dörän kynçylyklara garamazdan öz...

Türkmen önümleriniň eksporty: ösüş ugry

Bütindünýä söwda guramasynyň (BSG) bilermenleri 2020-nji ýylyň ikinji ýarymynda söwdanyň dikeldilmeginiň garaşylýan derejesinden has ýokary bolmagy baradaky maglumatlaryna esaslanyp, bu pudagyň geljegine umytly garaýarlar. Bilermenleriň...

Türkmenistanyň eksport möçberleri uly sepgitlere ýetdi

Türkmenistanda import edilýän harytlaryň ornuny tutmak we eksporty ösdürmek boýunça esasy taslamalar üstünlikli durmuşa geçirilýär. Dünýädäki koronawirus ýagdaýyna garamazdan 2020-nji ýylda köp ugurdaky harytlaryň üpjünçiligi...
2022