Makalalar

Türkmenistanda ulag hyzmatlaryna agentlikler gözegçilik edýär

“Türkmendemirýollary”, “Türkmenawtoulaglary”, “Türkmenhowaýollary” hem-de “Türkmendeňizderýaýollary” agentlikleri şu ýylyň fewral aýynyň başynda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň tabynlygyna berildi. Geçen ýylyň ýanwar aýynda Türkmenistanyň ulag pudagyny...

Erkin ykdysady zolaklar hakynda düşünje

Erkin ykdysady zolak – bu çäklerinde erkin ykdysady zolagyň gatnaşyjylary üçin aýratyn hukuk düzgüni ýola goýulýan, anyk kesgitlenen administratiw serhetleri bolan ýörite bölünip berlen çäkdir. Aýratyn...

Elektron töleg resminamasy diýen düşünje we hukuk esaslary

Elektron töleg resminamasy Türkmenistanyň “Elektron resminama hakynda” kanunynyň talaplaryny ödeýän, hasap boýunça işleri amala aşyrmaga esas bolýan resminamadyr. Elektron töleg resminamasy tölegleri geçirmek üçin zerur bolan...

Elektron san ýazgysy we onuň maksady

Elektron san ýazgysy şekiller (san yzygiderliligi) toplumy görnüşinde elektron resminamany iberijiniň resmi goly hökmünde ykrar edilýän öz eli bilen çeken goluna kybapdaşdyr. Elektron san ýazgysy...
2022