Makalalar

Türkmen logistika kompaniýalarynyň kuwwaty ýokarlanýar

Türkmen logistika kompaniýalarynyň kuwwaty ýokarlanýar

Türkmenistanda telekeçilik ulgamynda eksporta gönükdirilen döwlete degişli we hususy önümçilik desgalaryny köpeltmek bilen bagly alnyp barylýan strategiýa ýerli logistika kompaniýalarynyň sanyny köpeltdi. Bu kompaniýalar alyjy we satyjynyň arasyndaky esasy zynjyrlaryň biri bolup durýar. Aşgabatda geçirilýän dürli...
GDA-nyň täze Jarnamasynyň esasynda söwda çäklendirmeleri ýatyrylar

GDA-nyň täze Jarnamasynyň esasynda söwda çäklendirmeleri ýatyrylar

Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna gatnaşyjy döwletleriň arasynda çig malyň getirilmegine hem-de taýýar önümleriň çykarylmagyna degişli bolan çäklendirmeler ýatyrlar. Aşgabat şäherinde 11-nji oktýabrda geçirilen GDA-nyň mejlisinde döwlet Baştutanlarynyň gol çeken döwletleriň strategik ykdysady hyzmatdaşlygy hakyndaky Jarnamasynda bu barada...
Türkmenistanyň GDA başlyklygynyň çäklerinde geçirilen çäreleriň gysgaça mazmuny

Türkmenistanyň GDA başlyklygynyň çäklerinde geçirilen çäreleriň gysgaça mazmuny

Türkmenistanyň 2019-njy ýylda Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna (GDA) başlyklyk etmeginiň çäklerinde Aşgabatda 10-11-nji oktýabrda GDA-nyň Daşary işler ministrleriniň we döwlet Baştutanlarynyň Geňeşiniň ýygnagy geçiriler. Geçen ýylyň sentýabr aýynda Duşanbe şäherinde geçirilen GDA-nyň döwlet Baştutanlarynyň mejlisinde 2019-njy ýylda...
Dokama däl matalaryň öndürilmegi türkmen telekeçileriniň çykdajylaryny azaldar

Dokama däl matalaryň öndürilmegi türkmen telekeçileriniň çykdajylaryny azaldar

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrligi Aşgabatdaky kärhanalarynyň düzümine dokalmaýan matalaryň – “spanleýs” we “spanbond” önümçiligini ýerleşdirer. Şeýle önümçiligi ýola goýmak maksady bilen gerekli enjamlary ornaşdyrmak boýunça üstümizdäki ýylyň dowamynda eýýäm birnäçe bäsleşik yglan eden ministrligiň bu...
Türkmen banky gatnaşyksyz töleg kartlaryny ulanyşa goýberdi

Türkmen banky gatnaşyksyz töleg kartlaryny ulanyşa goýberdi

“Rysgal” paýdarlar täjirçilik banky gatnaşyksyz tölegleri amala aşyrmaga mümkinçilik döretjek “MasterCard Maestro” plastik kartyny ulanyjylara hödürleýär. Kartyň eýesiniň zähmet hakyny milli pulda geçirmek göz öňünde tutulýan bu kart 50 manat möçberdäki çäkde gatnaşyksyz tölegi geçirmäge...
Türkmenistanda telekommunikasiýa we ekerançylyk ulgamlary sanlaşdyrylýar

Türkmenistanda telekommunikasiýa we ekerançylyk ulgamlary sanlaşdyrylýar

Türkmenistanda 2019 – 2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasy esasynda maglumat tehnologiýasyny durmuşa ornaşdyrmak boýunça işler alnyp barylýar. Häzirki wagtda “san” bilen baglanyşykly iň bir çalt we düýpli özgertmeler söwdada, habar beriş serişdelerinde, senagatda bolup geçýär....
Üstümizdäki ýyl gök-bakja önümleriniň taýýarlanylan möçberi artdy

Üstümizdäki ýyl gök-bakja önümleriniň taýýarlanylan möçberi artdy

Iýunda başy başlanan gök önümleri tapgyrlaýyn ýygnamak we döwlet ulgamyna degişli kärhanalar – welaýatlardaky “Miwe” önümçilik birleşikleri tarapyndan olary taýýarlamak işleriniň depgini gowşanok. Witaminli önümleriň aglaba bölegini ýurdumyzyň telekeçileri tarapyndan öndürilýär. Ilatyň gök we miwe...
Türkmenistanda ýer böleklerinden peýdalanmagynyň görnüşleri

Türkmenistanda ýer böleklerinden peýdalanmagynyň görnüşleri

Türkmenistanyň raýatlarynyň ýer böleklerinden peýdalanmagynyň görnüşleri Ýer bölekleri Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde Türkmenistanyň raýatlaryna şu aşakdakylar üçin berlip bilner: oba ýerlerinde şahsy kömekçi hojalygy alyp barmak-mellek ýer; şäherlerde we şäherçelerde özbaşdak ýaşaýyş jaý gurluşygy; oba hojalyk...
Ýeri edinmegiň we peýdalanmagyň tertibi

Ýeri edinmegiň we peýdalanmagyň tertibi

Türkmenistanyň raýatlaryna eýeçilige berlen ýerlerden başga, Türkmenistanyň ähli ýerleri döwletiň eýeçiliginde durýar. Ýerden peýdalanmak Şahsy adamlara, Türkmenistanyň we daşary ýurt döwletleriniň edara görnüşindäki taraplaryna, şeýle hem daşary ýurt döwletlerine we halkara guramalaryna ýer bölekleri Türkmenistanyň kanunçylygyna...
“Petronas” Türkmenistan bilen 26 ýyllyk şertnamany uzatmagy nazarlaýar

“Petronas” Türkmenistan bilen 26 ýyllyk şertnamany uzatmagy nazarlaýar

Bilermenleriň aýtmagyna görä, Hazaryň türkmen kenarynda nebit we kondensat gorlarynyň 12.1 milliard tonna, gaz gorlarynyň bolsa 6.1 milliard tonnasy bar. “Petronas Çarigali (Turkmenistan)” kompaniýasy Hazardaky ýataklary özleşdirmek boýunça Türkmenistanyň ilkinji hyzmatdaşlarynyň biri bolup durýar. Bu malaý...