Makalalar

Sarp edijiniň harydy çalyşmaga bolan hukugy

Sarp edijiniň harydy çalyşmaga bolan hukugy

Sarp edijiniň harydy gowy hilli haryda çalyşmaga bolan hukugy 1. Sarp edijiniň azyk däl harydy satyn alan satyjysynda sebäbini düşündirmezden gowy hilli meňzeş kysymly (modelli, artikully) täze haryda çalyşmaga hukugy bardyr, şu maddanyň bäşinji we altynjy...
Türkmenistanyň sarp edijileri hakyndaky kanunynyň ähmiýeti we hereket ediş çygry

Türkmenistanyň sarp edijileri hakyndaky kanunynyň ähmiýeti we hereket ediş çygry

Bu kanun Türkmenistanyň Konstitusiýasyna, Türkmenistanyň Raýat kodeksine esaslanýar we şu Kanundan hem-de Türkmenistanyň beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalaryndan ybarat bolup durýar. Kanun harydy bölekleýin satyn almak-satmak şertnamasyndan, netijesi harydyň döredilmegi (öndürilmegi) bolup durýan işi ýerine ýetirmek...
TSTB-niň esasy wezipeleri hem-de işiniň ýörelgeleri

TSTB-niň esasy wezipeleri hem-de işiniň ýörelgeleri

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi (TSTB) (mundan beýläk — Birleşme) öz işini şu Kanuna, Türkmenistanyň beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalaryna, Birleşmäniň Tertipnamasyna laýyklykda amala aşyrýar. Şular Birleşmäniň esasy wezipeleri bolup durýar: telekeçileriň birleşmegini jebisleşdirmek; telekeçilik işiniň subýektleri bilen döwlet...
TSTB hakynda Türkmenistanyň Kanunynyň hukuk ähmiýeti

TSTB hakynda Türkmenistanyň Kanunynyň hukuk ähmiýeti

Bu kanun Türkmenistanyň Konstitusiýasyna, “Jemgyýetçilik birleşikleri hakynda” Türkmenistanyň Kanunyna esaslanýar hem-de şu Kanundan we Türkmenistanyň beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalaryndan ybarat bolup, esasy maksady Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň (TSTB) (mundan beýläk — Birleşme) agzalarynyň hukuklaryny...
Türkmen logistika kompaniýalarynyň kuwwaty ýokarlanýar

Türkmen logistika kompaniýalarynyň kuwwaty ýokarlanýar

Türkmenistanda telekeçilik ulgamynda eksporta gönükdirilen döwlete degişli we hususy önümçilik desgalaryny köpeltmek bilen bagly alnyp barylýan strategiýa ýerli logistika kompaniýalarynyň sanyny köpeltdi. Bu kompaniýalar alyjy we satyjynyň arasyndaky esasy zynjyrlaryň biri bolup durýar. Aşgabatda geçirilýän dürli...
GDA-nyň täze Jarnamasynyň esasynda söwda çäklendirmeleri ýatyrylar

GDA-nyň täze Jarnamasynyň esasynda söwda çäklendirmeleri ýatyrylar

Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna gatnaşyjy döwletleriň arasynda çig malyň getirilmegine hem-de taýýar önümleriň çykarylmagyna degişli bolan çäklendirmeler ýatyrlar. Aşgabat şäherinde 11-nji oktýabrda geçirilen GDA-nyň mejlisinde döwlet Baştutanlarynyň gol çeken döwletleriň strategik ykdysady hyzmatdaşlygy hakyndaky Jarnamasynda bu barada...
Türkmenistanyň GDA başlyklygynyň çäklerinde geçirilen çäreleriň gysgaça mazmuny

Türkmenistanyň GDA başlyklygynyň çäklerinde geçirilen çäreleriň gysgaça mazmuny

Türkmenistanyň 2019-njy ýylda Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna (GDA) başlyklyk etmeginiň çäklerinde Aşgabatda 10-11-nji oktýabrda GDA-nyň Daşary işler ministrleriniň we döwlet Baştutanlarynyň Geňeşiniň ýygnagy geçiriler. Geçen ýylyň sentýabr aýynda Duşanbe şäherinde geçirilen GDA-nyň döwlet Baştutanlarynyň mejlisinde 2019-njy ýylda...
Dokama däl matalaryň öndürilmegi türkmen telekeçileriniň çykdajylaryny azaldar

Dokama däl matalaryň öndürilmegi türkmen telekeçileriniň çykdajylaryny azaldar

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrligi Aşgabatdaky kärhanalarynyň düzümine dokalmaýan matalaryň – “spanleýs” we “spanbond” önümçiligini ýerleşdirer. Şeýle önümçiligi ýola goýmak maksady bilen gerekli enjamlary ornaşdyrmak boýunça üstümizdäki ýylyň dowamynda eýýäm birnäçe bäsleşik yglan eden ministrligiň bu...
Türkmen banky gatnaşyksyz töleg kartlaryny ulanyşa goýberdi

Türkmen banky gatnaşyksyz töleg kartlaryny ulanyşa goýberdi

“Rysgal” paýdarlar täjirçilik banky gatnaşyksyz tölegleri amala aşyrmaga mümkinçilik döretjek “MasterCard Maestro” plastik kartyny ulanyjylara hödürleýär. Kartyň eýesiniň zähmet hakyny milli pulda geçirmek göz öňünde tutulýan bu kart 50 manat möçberdäki çäkde gatnaşyksyz tölegi geçirmäge...