Syn-seljerme

Türkmen logistika kompaniýalarynyň kuwwaty ýokarlanýar

Türkmen logistika kompaniýalarynyň kuwwaty ýokarlanýar

Türkmenistanda telekeçilik ulgamynda eksporta gönükdirilen döwlete degişli we hususy önümçilik desgalaryny köpeltmek bilen bagly alnyp barylýan strategiýa ýerli logistika kompaniýalarynyň sanyny köpeltdi. Bu kompaniýalar alyjy we satyjynyň arasyndaky esasy zynjyrlaryň biri bolup durýar. Aşgabatda geçirilýän dürli...
GDA-nyň täze Jarnamasynyň esasynda söwda çäklendirmeleri ýatyrylar

GDA-nyň täze Jarnamasynyň esasynda söwda çäklendirmeleri ýatyrylar

Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna gatnaşyjy döwletleriň arasynda çig malyň getirilmegine hem-de taýýar önümleriň çykarylmagyna degişli bolan çäklendirmeler ýatyrlar. Aşgabat şäherinde 11-nji oktýabrda geçirilen GDA-nyň mejlisinde döwlet Baştutanlarynyň gol çeken döwletleriň strategik ykdysady hyzmatdaşlygy hakyndaky Jarnamasynda bu barada...
Türkmenistanyň GDA başlyklygynyň çäklerinde geçirilen çäreleriň gysgaça mazmuny

Türkmenistanyň GDA başlyklygynyň çäklerinde geçirilen çäreleriň gysgaça mazmuny

Türkmenistanyň 2019-njy ýylda Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna (GDA) başlyklyk etmeginiň çäklerinde Aşgabatda 10-11-nji oktýabrda GDA-nyň Daşary işler ministrleriniň we döwlet Baştutanlarynyň Geňeşiniň ýygnagy geçiriler. Geçen ýylyň sentýabr aýynda Duşanbe şäherinde geçirilen GDA-nyň döwlet Baştutanlarynyň mejlisinde 2019-njy ýylda...
Türkmenistanda telekommunikasiýa we ekerançylyk ulgamlary sanlaşdyrylýar

Türkmenistanda telekommunikasiýa we ekerançylyk ulgamlary sanlaşdyrylýar

Türkmenistanda 2019 – 2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasy esasynda maglumat tehnologiýasyny durmuşa ornaşdyrmak boýunça işler alnyp barylýar. Häzirki wagtda “san” bilen baglanyşykly iň bir çalt we düýpli özgertmeler söwdada, habar beriş serişdelerinde, senagatda bolup geçýär....
Üstümizdäki ýyl gök-bakja önümleriniň taýýarlanylan möçberi artdy

Üstümizdäki ýyl gök-bakja önümleriniň taýýarlanylan möçberi artdy

Iýunda başy başlanan gök önümleri tapgyrlaýyn ýygnamak we döwlet ulgamyna degişli kärhanalar – welaýatlardaky “Miwe” önümçilik birleşikleri tarapyndan olary taýýarlamak işleriniň depgini gowşanok. Witaminli önümleriň aglaba bölegini ýurdumyzyň telekeçileri tarapyndan öndürilýär. Ilatyň gök we miwe...
“Petronas” Türkmenistan bilen 26 ýyllyk şertnamany uzatmagy nazarlaýar

“Petronas” Türkmenistan bilen 26 ýyllyk şertnamany uzatmagy nazarlaýar

Bilermenleriň aýtmagyna görä, Hazaryň türkmen kenarynda nebit we kondensat gorlarynyň 12.1 milliard tonna, gaz gorlarynyň bolsa 6.1 milliard tonnasy bar. “Petronas Çarigali (Turkmenistan)” kompaniýasy Hazardaky ýataklary özleşdirmek boýunça Türkmenistanyň ilkinji hyzmatdaşlarynyň biri bolup durýar. Bu malaý...
Dikligine ekerançylyk bazary 2022-nji ýyla çenli 5,8 millard dollara ýeter

Dikligine ekerançylyk bazary 2022-nji ýyla çenli 5,8 millard dollara ýeter

“MarketsandMarkets” kompaniýasynyň seljermelerine görä, dikligine ekerançylyk bazarynyň gymmaty 2022-nji ýyla çenli 5,8 milliard amerikan dollaryna barar. Pestisitleri ulanmazdan ýokary hilli önüm almak, howa şertlerine baglylygyň az bolmagy, şäher ilatynyň köpelmegi, ýylyň dowamynda hasyl alynýan möwsümleriň...
Dünýä boýunça $9.24 milliardlyk pomidor import edildi

Dünýä boýunça $9.24 milliardlyk pomidor import edildi

2018-nji ýylda dünýä boýunça import edilen pomidor ABŞ-niň 9,24 milliard dollaryna barabar boldy diýip, WTEx habar berýär. Ýewropa döwletleri geçen ýyl 5,8 milliard dollarlyk pomidor satyn alyp, bu görkeziji dünýä boýunça umumy möçberiň 63,1%-ne deň boldy. Demirgazyk...
Saud howa enjamlary bazaryndaky dolanyşyk 2024-e çenli $2.4 milliarda barabar bolar

Saud howa enjamlary bazaryndaky dolanyşyk 2024-e çenli $2.4 milliarda barabar bolar

Saud Arabystanynyň ýyladyş, howalandyryş we sowadyjy enjamlary boýunça bazarynyň söwda dolanyşygy 2024-nji ýyla çenli 2.4 millard dollara barabar bolar diýip, Beýik Britaniýada ýerleşýän "Research and Markets" bazar öwreniş kompaniýasy çak edýär. Bu bazaryň ýokarlanmagyna syýahatçylyk maksatly...