21.10.2019
25.11.2019

TNGIZT suw nyşanly kagyz satyn almak boýunça tender yglan edýär

Türkmenbaşynyň nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumy Türkmenistanyň nebitgaz toplumyny harytlar bilen üpjün edijileri tender esasynda kesgitleýän Toparyň adyndan suw nyşanly kagyz satyn almak boýunça HALKARA TENDERINI yglan edýär.

Size Türkmenbaşynyň nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň HYG bölüminde teklip edilýär:

  • bäsleşige gatnaşmaklyga isleg bildirýän gatnaşyjynyň doly ady, hukuk ýagdaýy, hasaba alnan ýurdy, bank rekwizitleri we habarlaşmak üçin telefon belgileri görkezilen ýazmaça görnüşde arza tabşyrmaly;
  • Türkmenistanyň nebitgaz toplumy üçin satyn alyjylary saýlamak boýunça halkara bäsleşiklerini geçirmegiň Düzgünleri bilen tanyş bolmaly;
  • tehniki talaplaryny almaly;
  • 575 amerikan dollary möçberde tölegini töläp bäsleşik resminamalaryny almaly.

Pul serişdelerini geçirmek üçin hasap belgisi ýazmaça arza tabşyrylan mahaly habar berilýär.

Bäsleşik boýunça teklipler bildiriş çap edilen gününden 30 (otuz) iş günleriniň dowamynda kabul edilýär.

Bäsleşik tekliplerini görkezilen salga eltilmeli, resminamalara hasap belgisine pul serişdeleriniň geçmekliginden soňra serediler.

Söwda tekliplerini möhürlenen iki bukjada tabşyrmaly. Birinji bukjada tehniki häsiýetnama, ikinjide bolsa hödürlenýän işleriň nyrhlaryny görkezmek bilen söwda teklipleri bolmaly.

Habarlaşmak üçin telefonlar: +993243 96-0-67, +993243 96-1-79; faks: +993243 2-22-04, 2-03-89.

Türkmenistan, Balkan welaýaty, Türkmenbaşy ş.
Bulary hem okaň
2022