18.08.2022
27.08.2022

Mary halkara howa menzili süzgüç elementlerini satyn almak boýunça bäsleşik yglan edýär

“Türkmenhowaýollary” agentliginiň Mary halkara howa menzili uçuşlaryň howpsuzlygyny we yzygiderligini üpjün etmek maksady bilen TS-1 awia ýangyjynyň düzümindäki göze görünmeýän suw bölejiklerini süzmek üçin süzgüç elementlerini satyn almak boýunça açyk görnüşli bäsleşik yglan edýär

1. Süzgüç (filter) elementleri:

  • FAUDI P.3-842/3001388 — 4 (dört) sany;
  • FAUDI MF5.3-559/8804619 — 7 (ýedi) sany;
  • FAUDI P.7-965 — 5 (bäş) sany;

Açyk bäsleşige gatnaşmaga isleg bildirýän kompaniýalar, telekeçiler, hususy kärhanalar ýüzlenme haty bilen aşakdaky resminamalary we maglumatlary hödürlemeli:

  • kompaniýa barada gysgaça maglumat, hukuk derejesi, hasaba alnandygy barada resminamalary, ýuridiki salgysy, kompaniýanyň jogapkär wekili, onuň el we iş telefony;
  • kompaniýanyň agzalan ugur boýunça bar bolan tejribesi hakynda maglumatlar;
  • bäsleşige gatnaşjak kompaniýanyň jogapkär wekiliniň ynanç haty;

Bäsleşik teklipleri bildiriş çap edilen gününden başlap 10 (on) günüň dowamynda sagat 09:00-dan 18:00-a çenli kabul edilýär.

Degişli resminamalar Mary Halkara howa menziliniň marketing we şertnamalar bölümine berilýär.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri:

+993 (522) 6-31-20

+993 (62) 98-99-33

Mary şäheri, Gökje ýaşaýyş jaý toplumy, Şajahan köçesiniň 1 “A” jaýy
Bulary hem okaň
2022