03.10.2022
05.11.2022

TNGIZT awtomatiki dolandyryş ulgamyny döwrebaplaşdyrmak boýunça halkara tenderiň möhletini uzaldýar

Türkmenbaşynyň nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumy Türkmenistanyň nebitgaz toplumyny harytlar bilen üpjün edijileri tender esasynda kesgitleýän toparyň adyndan TNGIZT-iň 20-nji sehiniň 1-nji ýyladyş gurluşynyň (котельной установки) awtomatiki dolandyryş ulgamyny döwrebaplaşdyrmak boýunça halkara tenderiň möhletini uzaldýar

Size Türkmenbaşynyň nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň HYG bölüminde teklip edilýär:

  • bäsleşige gatnaşmaklyga isleg bildirýän gatnaşyjynyň doly ady, hukuk ýagdaýy, hasaba alnan ýurdy, bank rekwizitleri we habarlaşmak üçin telefon belgileri görkezilen ýazmaça görnüşde arza tabşyrmaly;
  • Türkmenistanyň nebitgaz toplumy üçin satyn alyjylary saýlamak boýunça halkara bäsleşiklerini geçirmegiň Düzgünleri bilen tanyş bolmaly;
  • 1725 amerikan dollary möçberde tender tölegini töläp bäsleşik resminamalaryny almaly.

Bäsleşik boýunça teklipler bildiriş çap edilen gününden 30 (otuz) iş günleriniň dowamynda ýerli wagt bilen sagat 12:00 çenli kabul edilýär.

Pul serişdelerini geçirmek üçin hasap belgisi ýazmaça arza tabşyrylan mahaly habar berilýär.

Bäsleşik teklipleri görkezilen salga eltmeli, resminamalara hasap belgisine pul serişdeleri geçirilenden soňra serediler.

Söwda tekliplerini iki sany möhürlenen bukjada tabşyrmaly. Birinji bukjada tehniki häsiýetnamalar, ikinji bukjada bolsa söwda teklipleri görkezilen bolmaly.

Habarlaşmak üçin telefonlar:

+993 243 9-60-48

+993 243 6-06-81

Faks:

+993 243 6-04-35

Elektron salgysy:

tngizt@online.tm

Türkmenistan, Balkan welaýaty, Türkmenbaşy ş.
Bulary hem okaň
2022