26.12.2022
17.01.2023

Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrligi laminat düşegini öndürýän sehi gurmak boýunça tenderiň möhletini uzaldýar

Türkmenistanyň Senagat we gurluşyk önümçiligiministrligi Daşoguz welaýatynyň Daşoguz şäherinde laminat düşegini öndürýän sehi gurmak boýunça açykgörnüşli halkara tenderiň möhletini uzaldýar

Bäsleşige gatnaşmak üçin:

  • bäsleşige gatnaşmaga isleg bildirýäniň doly ady, hukukýagdaýy we bank rekwizitleri, şeýle hem dalaşgäriňhasaba alyş resminamalaryny, ynanç hatyny wepasportynyň nusgasyny goşup ýazmaça görnüşde arzatabşyrmaly
  • bäsleşige gatnaşmak üçin yzyna gaýtarmazlyk şerti bilen1500 ABŞ dollary möçberinde (GBS tölegi hasabaalmazdan) ýa-da oňa ekwiwalent bahasyny manatgörnüşinde tölemeli.

Bäsleşik teklipleri bildiriş çap edilen gününden başlap 20 (ýigrimi) iş gününiň dowamynda kabul edilýär.

Bellenen möhletden giç tabşyrylan bäsleşik teklipler kabuledilmeýär.

Pul serişdelerini geçirmek üçin hasap belgisi ýazmaça arzatabşyrylan mahaly habar berilýär.

Bildiriş çap edilen pursatyndan başlap, bäsleşik teklipli bukjagörkezilen salga ugradylyp, hasaba pul serişdelerigeçirilenden soň seljerilip başlanar.

Bäsleşik resminamalary aýratyn iki bukjada kabul edilýär: söwda (söwda teklipli bukja diňe nyrh häsiýetnamasy girýär) we tehniki (tehniki teklipli bukja beýleki gerekli resminamalargirýär).

Habarlaşmak üçin telefon belgileri:

+993 12 39-00-33

+993 12 39-00-19

+993 12 39-00-17

+993 12 39-00-21

Türkmenistan, Aşgabat ş., Arçabil şaýoly 132
Bulary hem okaň
2022