04.05.2023
20.05.2023

Balkanabat şäher häkimligi kottej görnüşli ýaşaýyş jaýlary gurmak boýunça tender yglan edýär

Balkan welaýatynyň Balkanabat şäher häkimligi şäheriň çäginde 39 sany 2 gatly kottej görnüşli ýaşaýyş jaýlarynyň taslamasyny işläp taýýarlamak we gurmak boýunça potratçylary seçip-saýlap almak üçin bäsleşik yglan edýär

Bäsleşige gatnaşmak üçin degişli resminamalary Balkanabat şäher häkimliginiň senagat, gurluşyk we jemagat hojalyk işlerini utgaşdyryjy bölüminden alyp bilersiňiz.

Bäsleşik teklipli bukjalar bildiriş çap edilen gününden soňra, 15 (on bäş) iş gününiň dowamynda ýapyk bukjalarda kabul edilýär.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri:

+993 (222) 6-00-61

+993 (222) 6-00-57

Türkmenistan, Balkan welaýaty, Balkanabat ş
Bulary hem okaň
2022