21.06.2023
04.08.2023

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi tender yglan edýär

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi Aşgabat şäheriniň günorta tarapynda «AŞGABAT» diýen ýazgyny gurnamak we degişli abadanlaşdyryş işlerini ýerine ýetirmek boýunça bäsleşik yglan edýär

Gyzyklanma bildirýän taraplaryň haýyşnamalary, teklipleri Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň Bazary öwreniş we daşary ykdysady gatnaşyklar müdirliginde bellenilen tertipde kabul edilýär hem-de resmileşdirilýär.

Haýyşnamalar 2023-nji ýylyň 4-nji awgustyna çenli kabul edilýär.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri:

+993 12 44-46-64

+993 12 44-46-77

Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň 84-nji jaýy
Bulary hem okaň
Täzelikleriňizi ýollaň
Ugratmak
2022