25.07.2023
08.08.2023

"Türkmen maýa goýum kompaniýasy" ÝGPJ ofis tehnikasyny satyn almak boýunça bäsleşik yglan edýär

"Türkmen maýa goýum kompaniýasy" ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti, öz zerurlyklary üçin ofis tehnikasyny satyn almak boýunça bäsleşik yglan edýär

Tendere gatnaşmak üçin:

  • bäsleşige gatnaşmaga isleg bildirýäniň doly ady, hukuk ýagdaýy, hasaba alnan ýurdy, bank rekwizitleri hakynda maglumatlary görkezip ýazmaça görnüşde arza tabşyrmaly;
  • bäsleşigiň tehniki talaplary hem-de esasy şertleri bilen tanyşmaly.

Bäsleşik teklipleri bildiriş çap edilen gününden başlap 15 senenama gününiň dowamynda kabul edilýär.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri:

+993 12 48-19-38

+993 12 40-63-90

Elektron salgysy:

turkmeninvest@sanly.tm

Türkmenistan, Aşgabat ş., Garaşsyzlyk şaýoly, 32
Bulary hem okaň
2022