12.08.2023
21.08.2023

“Demirgazyk söwda ýoly” HJ “1C: Buhgalteriýa 8” programma üpjünçiligini gurnamak boýunça tender yglan edýär

“Demirgazyk söwda ýoly” hojalyk jemgyýeti “1C: Buhgalteriýa 8” programma üpjünçiligini gurnamak boýunça №10-ХО belgili tender yglan edýär

Bäsleşige gatnaşmak üçin:

  • bäsleşige gatnaşmaga isleg bildirýäniň doly ady, hukuk ýagdaýy, hasaba alnan ýurdy, bank rekwizitleri hakynda maglumatlary görkezip ýazmaça görnüşde arza tabşyrmaly (ofşor zolaklarda hasaba alnan ýa-da şol ýerlerde bank hasaplary bolan kompaniýalardan arzalar kabul edilmeýär);
  • bäsleşigiň tehniki talaplaryny almaly
  • bäsleşik teklibini ibermeli

Bäsleşik teklipleri bildiriş çap edilen gününden başlap 10 (on) senenama günüň dowamynda ýerli wagt bilen 18.00 çenli kabul edilýär.

Bäsleşik teklipli bukjalar şu aşakdaky tertipde tabşyrylýar:

Ýerli kompaniýalar bäsleşik tekliplerini iki bukjada we iki nusgada ("A" – umumy we tehniki şertler we "B"- maliýe şertleri) tabşyrmaly.

Bellenen möhletden giç tabşyrylan bäsleşik teklipleri kabul edilmeýär. Bäsleşige gatnaşmagyň şertleri we bäsleşigе degişli anyk maglumaty görkezilen salgydan alyp bolýar.

Habarlaşmak üçin telefon belgisi:

+993 222-2-07-34

Elektron salgysy:

demirgazyksovdajoly@gmail.com

Türkmenistan, Balkan welaýaty, Balkanabat, 211 kwartal, jaý 72
Bulary hem okaň
2022