16.11.2023
28.11.2023

GH we GÝJHF-niň Merkezi Aziýa ýurtlarynyň sebitleýin merkezi serwer we tor enjamlaryny satyn almak boýunça bäsleşik yglan edýär

Gyzyl Haç we Gyzyl Ýarymaý jemgyýetleriň Halkara Federasiýasynyň Merkezi Aziýa ýurtlarynyň sebitleýin merkezi aşakdaky lotlarda görkezilen serwer we tor enjamlary bilen jemgyýetiň Aşgabatdaky edara binasy üpjün etmek boýunça bäsleşik yglan edýär:

Lot №1 - 1C programma üpjünçiligi

Lot №2 - WiFi/tor enjamlaryny satyn almak we gurnamak: marşrutizatorlar, kommutatorlar, Wi-Fi giriş nokatlary

Lot №3 - Serwer enjamlaryny satyn almak we gurnamak, programma üpjünçiligininiň asyl nusgasyny ýüklemek we zerur ygtyýarnamalar bilen üpjün etmek

Bäsleşige gatnaşyjylar belli bir lot ýa-da lotlaryň hemmesi boýunça tekliplerini iberip bilerler.

Bäsleşige gatnaşmak üçin hasaba alyş (registrasion) blankasyny dolduryň we arzaňyz bilen bilelikde Tajikistan.Bidsreceiving@ifrc.org elektron salgysyna 28.11.2023 ýerli wagt bilen 10:00 çenli iberiň.

Bäsleşigiň şertlerini we tehniki ýumşy şu salgydan ýükläp bilersiňiz.

Bäsleşigiň netijeleri 2023-nji ýylyň 10-njy dekabrynda belli bolar. Netijelere görä potratçy bilen şernama baglaşylar.

Habarlaşmak üçin telefon belgisi:

+993 64 22 22 10

Bulary hem okaň
2022