Gurluşyk

Balkan welaýat häkimligi desgalary gurmak boýunca bäsleşik yglan edýär

02.02.2023 25.02.2023

Balkan welaýat häkimligi Türkmenistanyň Prezidentiniň «Balkan welaýatynyň Gyzylarbat etrabynda täze, döwrebap obany gurmak hakynda» Kararyna laýyklykda, gurulmaly binalaryň, desgalaryň hem-de...

Balkanabat şäheriniň Gurbansoltan eje şaýolunyň 14-nji ýaşaýyş jaý toplumynyň 14-nji jaýy.

Balkan welaýat häkimligi bäsleşik yglan edýär

01.02.2023 25.02.2023

Balkan welaýat häkimligi welaýat Düýpli gurluşyk dolandyryş edarasynyň buýurmagynda sanawa goşulan döwletimiziň merkezleşdirilen düýpli maýa goýumlarynyň hasabyna we Oba milli...

Balkan welaýaty, Balkanabat ş., Gurbansoltan eje şaýoly, 14
2022