Aşgabatda Türkmenistanyň ykdysady üstünlikleriniň sergisi açyldy

Aşgabatda Türkmenistanyň ykdysady üstünlikleriniň sergisi açyldy

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň binasynda Türkmenistanyň ykdysady üstünlikleriniň Türkmenistanyň Garaşsyzlyk gününiň 29 ýyllyk baýramyna bagyşlanan sergisi şenbe güni öz işine başlady.

Däp bolup gelýän sergä ykdysadyýetiň döwlet böleginiň düzümleri, bilim we medeniýet, sport we syýahatçylyk ulgamlarynyň edaralarynyň wekilleri, ýerli telekeçiler we hususy kärhanalar gatnaşýar.

Sergide gurnalan 70-den gowrak sergi diwarlyklarynda senagatda, oba hojalygynda, gurluşykda, energetikada, ulag hem-de aragatnaşykda, söwda we hyzmatlarda, maliýe hem-de bank ulgamlarynda we beýleki ugurlarynda garaşsyzlyk ýyllarynda gazanylan üstünlikler görkezilýär.

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň, Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň, Türkmenistanyň ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň bilelikde gurnaýan sergisine gatnaşyjylara Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow gutlag hatyny iberdi.

“Biz ykdysady özgertmeleriň ýoly bilen ýurdumyzyň ynamly ösüşini üpjün etmek ugrunda mundan beýläk-de möhüm işleri durmuşa geçireris. Berkarar döwletimizi mundan beýläk-de güýçli depginde ösdürmek, ata Watanymyzy dünýäniň kuwwatly döwletleriniň birine öwürmek ugrundaky işlerimizi üstünlikli dowam ederis,” diýlip gutlag hatynda aýdylýar.

Sergi şenbe güni sagat 18.00-a çenli, ýekşenbe güni bolsa 17.00-a çenli dowam eder.

Täzelikleriňizi ýollaň
Ugratmak
2022