Türkmenistanyň ornitologlary suw we batgalyk guşlarynyň sanawyny tamamladylar

Türkmenistanyň ornitologlary suw we batgalyk guşlarynyň sanawyny tamamladylar
Demirgazykda we deňziň türkmen böleginiň merkezinde suwa çümýän ördekler agdyklyk etdi.

Türkmenistanyň ornitologlary suw we batgalyk guşlaryň gyş sanyny sanamak boýunça işlerini tamamladylar diýip, Hazar döwlet tebigy goraghanasynyň ornitology Aleksandr Şerbina sişenbe güni “Türkmenistan: Altyn asyr” elektron gazetinde çap edilen makalasynda aýtdy.

Guşlaryň köp bölegi Türkmenbaşy, Balkan, demirgazyk Çeleken we Mihaýlowsk aýlaglaryndaky goraghanalaryň gorag suwlarynda, şeýle hem goraghananyň Esenguly şahasynyň Ekeremden Eýran bilen serhedine çenli ýalpak suwlarynda gyşlaýar.

Umuman alanyňda, olaryň 40 töweregi görnüşi, şol sanda Gyzyl kitaba girizilenleriň üçüsi hasaba alyndy. Jemi 257 müň 385 guşuň görnüşleri – 5 sany pelikan, 2 müň 93 sany ördek, Hazaryň iň owadan guşlarynyň biri bolan flamingonyň 12 müň 895 sanysy hasaba alyndy.

Demirgazykda we deňziň türkmen böleginiň merkezinde suwa çümýän ördekler  agdyklyk etdi.

Ol ýerde 111 müň 593 sany sakarbalak, 56 müň 808 sany ýaşylbaş we 23 müň 645 sany gyzylbaş ördekler bardyr.

Meteorologiki şertlere görä, ýanwar aýynyň howasy guşlaryň sanalmagyna goşant goşdy – howanyň üýtgemeginiň, ýeliň we ygalyň ortaça uzakmöhletleýin kadalaryna laýyk geldi.

Suratlar: “Türkmenistan: Altyn asyr” elektron gazeti

2022