Zenanlar güni mynasybetli sergi öz işine başlady

Zenanlar güni mynasybetli sergi öz işine başlady
Suratkeşleriň işlerinde, ajaýyp halylaryň nagyşlarynda, zenanlaryň zehininden dörän keşdelerde we zergärçilik önümlerinde gülleriň şekilleri möhüm orun eýeleýär.

“Bagtyýarlyk baharynyň şekillendiriş sungatyndaky waspy” atly halkara sergi sişenbe güni öz işine başlady. 

Serginiň açylyş dabarasyna Hökümet agzalary, ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ýolbaşçylary, ýokary okuw mekdepleriniň rektorlary, jemgyýetçilik guramalarynyň, ýurdumyzda işleýän diplomatik wekilhanalaryň hem-de halkara guramalaryň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri, medeniýet işgärleri, ýaşlar gatnaşdylar.

Halkara zenanlar gününe bagyşlanyp, söwda-senagat edarasynda guralan forumda suratkeşleriň, zergärleriň işleriniň, amaly-haşam sungatynyň önümleriniň sergisi ýaýbaňlandyryldy. Bu barada Türkmenistanyň resmi metbugaty habar berdi.

Suratkeşleriň işlerinde, ajaýyp halylaryň nagyşlarynda, zenanlaryň zehininden dörän keşdelerde we zergärçilik önümlerinde gülleriň şekilleri möhüm orun eýeleýär.

Ýurdumyzyň welaýatlarynyň wekilleri küýze önümlerini, çeper halylary we haly önümlerini görkezdiler. Milli lybaslaryň görnüşleriniň we beýleki serişdeleriň özboluşly bezeg aýratynlyklary sergä gatnaşyjylarda uly gyzyklanma döretdi.

2022