Multimediýa

Aşgabat täze ýylyň bosagasynda

Sanlyja sagatlardan bütin dünýä senenamasynda üýtgeşik, owadan 2020 sanlar peýda bolar. Türkmen paýtagtynda täze ýyl şadyýan garşy alynýar. Milli äheňler bilen bezelen seýilgähleri häzirki günlerde juda...

Aşgabatda güýz

Noýabryň, has takygy, güýzüň gyşa birigýän sepgidinde türkmen paýtagtyndaky peýzažlarda adamlaryň gündelik durmuşy bilen paslyň sazlaşygyny görmek bolýar. Agaçlaryň gyşa taýýarlanýan günlerinde hereketleriň hem äheňdeş gopýandygy...

Aşgabatda neşir önümleriniň halkara sergisi geçirildi

Aşgabat şäherinde “Kitap – hyzmatdaşlygyň we ösüşiň ýoly” atly neşir önümleriniň XIII halkara kitap sergi-ýarmarkasyna we ylmy maslahatyna hususy pudagyň wekilleri hem işjeň gatnaşdy. 5-6-njy noýabrda...

Tebigy gaz durnukly energiýa geçmek üçin "köpri" bolar

Türkmenistanyň Söwda senagat edarasynda “Türkmenistanyň nebiti we gazy – 2019” atly 24-nji halkara maslahaty öz işine başlady. Açylyşda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň orunbasary Myratgeldi Meredow çykyş etdi....
2022