ÝUNESKO-nyň baş edarasynda Arkadag şäheriniň tanyşdyrylyşy geçirildi

BIZNES TÜRKMENISTAN
ÝUNESKO-nyň baş edarasynda Arkadag şäheriniň tanyşdyrylyşy geçirildi
Türkmen ilçisi Arkadag şäheriniň milli ähmiýete eýe bolan aýratyn hukuk derejesine eýe bolandygyny aýtdy.

Türkmenistanyň Fransiýadaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi we Türkmenistanyň ÝUNESKO-daky Hemişelik wekili Maksat Çaryýew duşenbe güni ÝUNESKO-nyň Baş direktorynyň Afrika we daşary gatnaşyklar boýunça orunbasary Firmin Eduard Matoko bilen geçiren duşuşygynda Arkadag şäheriniň tanyşdyrylyşyny geçirdi. Bu barada Türkmenistanyň Fransiýadaky ilçihanasy habar berdi.

Tanyşdyrylyşyň barşynda türkmen ilçisi Arkadag şäheriniň milli ähmiýete eýe bolan aýratyn hukuk derejesine eýe bolandygyny we täze şäheriň “akylly şäher” konsepsiýasy esasynda sazlaşykly işlejekdigini aýtdy.

Duşuşykda Maksat Çaryýew Arkadag şäherini häzirki zaman binagärliginiň we şäher gurluşygynyň iň ýokary ülňülerine laýyklykda döredilen özboluşly taslama hökmünde häsiýetlendirdi.

ÝUNESKO-nyň baş direktorynyň orunbasary durnukly ösüş düşünjesini, şeýle hem innowasiýa we ekologiýa taýdan arassa tehnologiýalar ýaly ÝUNESKO-nyň degişli mandatlaryna esaslanyp, Arkadag şäheriniň gurluşygynda gazanylan üstünliklere ýokary baha berdi.

Türkmenistanyň resmi metbugatynyň habar bermegine görä, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde sişenbe güni Arkadag şäherine, bu taslamanyň Türkmenistan üçin uly ähmiýetine hem-de ony durmuşa geçirmegiň halkara ugurlaryna bagyşlanan brifing geçirildi. Duşuşyga daşary ýurtlaryň we halkara guramalaryň diplomatik wekilhanalarynyň, milli hem-de daşary ýurt köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar.

2022