Ýewropa bilen Ýakyn Gündogarda polipropilen bilen polietileniň bahalary arzanlady

BIZNES TÜRKMENISTAN
Ýewropa bilen Ýakyn Gündogarda polipropilen bilen polietileniň bahalary arzanlady
"SOCAR Polymer" kompaniýasynyň polipropilen öndürýän zawody, Azerbaýjan (Surat: socar.az)

Ýakyn Gündogarda polipropilen (PP) we polietileniň (PE) bahalary iýul aýynda peselmegini dowam etdirdi. Saud Arabystany Patyşalygynda ýerli PP we PE-niň bahalary 2020-nji ýylyň ahyryndan bäri iň pes derejä ýetdi. Bu barada plastmassa pudagyna bazar öwreniji “ChemOrbis” kompaniýasy habar berdi.

Saud Arabystany Patyşalygynyň esasy polietilen öndürijisiniň ýerli bazara hödürlän täze teklibi geçen aý bilen deňeşdirilende önümiň bir tonna bahasynyň takmynan 40-80 ABŞ dollary möçberinde peselendigini görkezdi. Şeýle hem esasy öndüriji iýun aýyndan başlap polipropileniň her bir tonnasynyň bahasyny takmynan 70 ABŞ dollaryna çenli arzanlatdy.

Birleşen Arap Emirliklerindäki Ýakyn Gündogaryň üpjün edijileri iýun aýy bilen deňeşdirilende PE we PP üçin iýul aýy üçin tekliplerini her bir tonna 50 ABŞ dollary möçberinde arzanlatdy. Şeýle hem alyjylar her tonna 20-90 ABŞ dollary mukdarynda goşmaça arzanladyş almagy başardylar.

Ýakyn Gündogaryň polipropilen we polietilen bazaryndaky bahalaryň arzanlamagyny dowam edip, onuň ýakyn wagtda gowşak bolmagyna garaşylýar. Şeýle-de bolsa, öňümizdäki aýlarda bahanyň durnuklaşmagyna ýa-da onuň ýokarlanmagyna sebäp bolup biljek islegiň bardygyny görkezýän käbir alamatlar bar diýip, “ChemOrbis” maglumatlarynda bellenilýär.

Ýewropa

Ýewropada polipropileniň we polietileniň bahalary iýul aýynda yzly-yzyna dördünji aý peseldi. Ýöne bu aý öňki aýlar bilen deňeşdirilende haýal depginde aşaklady. Bahalar belli bir çäklerden aşak düşdi we muňa alyjylaryň seresaply satyn almaklary sebäp boldy.

“ChemOrbis” baha indeksiniň hepdelik maglumatlaryna görä, polipropilen bahalary aprel aýynyň başyndan bäri 21-24 göterim arzanlady. Bu bolsa PP bahalary üçin 2020-nji ýylyň ahyryndan bäri iň pes derejäni görkezýär.

PP bilen PE-niň bahalary iýul aýynda iň pes derejä ýetdi, emma alyjylar öňki ýaly bu bazara habardarlyk bilen garaýarlar. Käbir alyjylar arzan bahadan peýdalanyp, soňky üpjünçiliklere ätiýaçlyklary döredýärler, şol bir wagtyň özünde beýlekiler bahalaryň ýokarlanmagyna garaşýarlar. Umumy isleg gowşaklygyna galýar we satyjylar bahalary ýokarlandyrmak çözgüdini kabul etmekden saklanýarlar.

Satyjylar bazaryň gowşamagynyň alamatlaryny gözleýärler, emma häzirki bazar şertlerinde bahalary ýokarlandyrmakdan çekinýärler we bahalaryň ýokary bolmagy alyjylaryň sanynyň azalmagyna sebäp bolar diýip pikir edýärler. Käbir satyjylar, dynç alyş möwsümine taýýarlyk görmek üçin dynç alyşdan gaýdyp gelenlerinde bahalar güýzde dikeldilip bilner diýip hasaplaýarlar. Şeýle-de bolsa, olaryň köpüsi isleg ýokarlanýança bahalary ýokarlandyrmagyň kyn boljakdygyna ynanýarlar.

2022