Türkmenistan Katary ýurduň energiýa, azyk, dokma pudaklaryna maýa goýmaga çagyrdy

BIZNES TÜRKMENISTAN
Türkmenistan Katary ýurduň energiýa, azyk, dokma pudaklaryna maýa goýmaga çagyrdy
Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň “Söwda öýi” kärhanasynyň müdiri Serdar Kepbanow bilen Kataryň palatasynyň dolandyryş we maliýe meseleleri boýunça müdiri Husain Ýusef Al Abdulganiniň arasyndaky duşuşyk, Doha (Surat: Kataryň palatasy)

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň “Söwda öýi” kärhanasynyň müdiri Serdar Kepbanow Doha şäherinde Kataryň palatasynyň dolandyryş we maliýe meseleleri boýunça müdiri Husain Ýusef Al Abdulgani bilen duşuşdy. Duşuşygyň dowamynda Serdar Kepbanow Kataryň maýadarlaryny Türkmenistanyň energiýa, azyk önümçiligi we dokma pudagynda hödürlenýän mümkinçilikler bilen tanyşmaga çagyrdy.

Kataryň palatasynyň sişenbe güni habar bermegine görä, taraplar söwda-senagat hyzmatdaşlygyny ösdürmegiň, iki ýurduň telekeçilerini bileleşik we hyzmatdaşlyk döretmäge höweslendirmegiň, şeýle hem iki ýurduň maýa goýum ýagdaýyny we mümkinçiliklerini ösdürmegiň ýollaryny ara alyp maslahatlaşdylar.

Husain Ýusef Al Abdulgani öz gezeginde Türkmenistanyň we Kataryň telekeçilerini birleşdirýän çäreleri guramak arkaly hyzmatdaşlygy berkitmekde iki ýurduň palatasynyň möhüm ornuny nygtady. Şeýle çäreleriň esasy maksady özara gatnaşyklaryň geljegini öwrenmek, hyzmatdaşlygy ýola goýmak we iki ýurtda maýa goýum şertlerini we mümkinçiliklerini ösdürmek bolup durýar.

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň “Söwda öýi” kärhanasynyň müdiri türkmen telekeçileriniň Katar bazarynda bar bolan maýa goýum mümkinçiliklerini öwrenmäge we katarly kärdeşleri bilen hyzmatdaşlygy ýola goýmaga gyzyklanma bildirýändiklerini aýtdy we özara saparlaryň iki ýurduň arasyndaky söwda dolanyşygyny ýokarlandyrjakdygyny nygtady.

Kataryň söwda palatasynyň geňeşiniň agzasy Mohamed bin Ahmed Al Obaidly şu ýylyň iýul aýynda iki ýurduň arasyndaky ykdysady gatnaşyklary ösdürmek maksady bilen katar-türkmen işewürlik geňeşini döretmegi teklip etdi. 

2022