Türkmenistan-Gruziýa: Ýokary derejedäki özara saparlary guramak meselesi ara alnyp maslahatlaşyldy

BIZNES TÜRKMENISTAN
Türkmenistan-Gruziýa: Ýokary derejedäki özara saparlary guramak meselesi ara alnyp maslahatlaşyldy
Türkmenistanyň Gruziýadaky ilçisi Döwletmyrat Seýitmämmedowyň Gruziýanyň Premýer-ministri Irakliý Kobahidzen bilen geçiren duşuşygy, 2024-nji ýylyň 20-nji maýy, Tbilisi, Gruziýa

Türkmenistanyň Gruziýadaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Döwletmyrat Seýitmämmedow we Gruziýanyň Premýer-ministri Irakliý Kobahidzen duşenbe güni Gruziýanyň Tbilisi şäherinde duşuşyk geçirdiler. Duşuşygyň dowamynda taraplar ýokary derejedäki özara saparlary guramaga gyzyklanma bildirdiler.

Türkmenistanyň Gruziýadaky ilçihanasynyň habar bermegine görä, duşuşygyň barşynda söwda–ykdysady gatnaşyklaryň häzirki ýagdaýy we geljegi uly bolan mümkinçilikleri, senagat, ulag, ýangyç, energetika pudaklary we medeni–ynsanperwer ugurlary boýunça özara gatnaşyklaryň ösüşi ara alnyp maslahatlaşyldy.

Şeýle hem taraplar türkmen-gruzin gatnaşyklarynyň işjeň ösüşini, şeýle hem abraýly halkara we sebit guramalarynyň çäginde köptaraplaýyn gatnaşyklaryň oňyn tejribesini kanagatlanma bilen bellediler.

Duşuşygyň ahyrynda Türkmenistanyň Gruziýadaky ilçisi we Gruziýanyň Premýer-ministri däp bolan dostlukly döwletara gatnaşyklarynyň, birek-birege ynanmak, hormat goýmak we özara bähbitlere gyzyklanma bildirilýän ýörelgä esaslanýan hyzmatdaşlygyň türkmen-gruzin gatnaşyklarynyň mundan beýläk hem pugtalandyrylmagyna ýardam berjekdigine ynam bildirdiler.

2022