Türkmen telekeçileri sowadyjy enjamlaryň hyzmatyny hödürleýär

BIZNES TÜRKMENISTAN
Türkmen telekeçileri sowadyjy enjamlaryň hyzmatyny hödürleýär
Dünýä bazarynda täze we howa ýetirýän zyýanyň pes bolan serişdelerinde, şeýle-de ammiakda işleýän mini-splitler, awtoulag sowadyjylary, söwda witrinalary peýda bolýar.

Türkmenistanda hususy pudagyň wekilleri sowadyjy tehnikalarynyň, durmuş we senagat sowadyjy enjamlarynyň hyzmat ediş işlerini yzygiderli hödürleýär.

Sowadyjy enjamlaryň hyzmatyny hödürleýän “Doly üstünlik” hojalyk jemgyýetiniň direktory Alekseý Dmitriýewiň aýtmagyna görä, öňdebaryjy tehnikalaryň önümçiligi könelişen gaz sowadyjylaryna bolan islegi we sargydy peselder.

“Häzirki wagtda bugda döwrebap sintetik ýagda işleýän gidroftorolifeniň, ýagny täze freonlaryň önümçiligi artdyrylýar. Dünýä bazarynda täze we howa täsiriniň pes bolan serişdelerinde, şeýle-de ammiakda işleýän mini-splitler, awtoulag sowadyjylary, söwda witrinalary peýda bolýar” diýip, Dmitriýew belledi.

BMG-niň Ekologiýa maksatnamasynyň (UNEP) Monreal protokolynyň Kigali düzedişine laýyklykda, Türkmenistanyň “Ahal-miwe” we “Süýt” ammarlarynda, şeýle hem ýurduň birnäçe elektrik beketleriniň ot söndüriş ulgamlarynda ulanylýan tebigy garyndylary ulanmak boýunça türgenleriň we tehniki hünärmenleriň amaly-okuw sapaklaryna badalga berildi.

2022