Türkmen we ysraýyl resmileri özara eksporty artdyrmagyň mümkinçiliklerine seretdiler

BIZNES TÜRKMENISTAN
Türkmen we ysraýyl resmileri özara eksporty artdyrmagyň mümkinçiliklerine seretdiler
Hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlary hakynda gürrüň etmek bilen taraplar agrar pudagyna, saglygy goraýyşa hem-de innowasiýalar ulgamynda tejribe alşylmagyna aýratyn üns berdiler.

Türkmenistanyň we Ysraýylyň Daşary işler ministrlikleriniň arasynda duşenbe güni geňeşmeler geçirilip, onda diplomatlar iki ýurduň arasyndaky söwda-ykdysady gatnaşyklaryny ösdürmegiň, şeýle-de türkmen we ysraýyl önümleriniň özara eksportyny artdyrmagyň mümkinçiliklerine seredip geçdiler.

Türkmen wekiliýetine Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary, ysraýyl tarapyna – Ysraýylyň DIM-niň baş direktorynyň orunbasary, Ýewro-Aziýa we Balkan ýurtlary Departamentiniň müdiri, Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçi Geri Koren ýolbaşçylyk etdiler.

Taraplar iki ýurduň arasyndaky hyzmatdaşlygyň işjeň häsiýete eýe bolup durýandygyny tassykladylar. Syýasy-diplomatik gatnaşyklary ösdürmegiň, halkara guramalaryň, ilkinji nobatda BMG-niň çäklerinde özara hereket etmegiň meseleleri hem ara alnyp maslahatlaşyldy.

Ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlary hakynda gürrüň etmek bilen taraplar agrar pudagyna, saglygy goraýyşa hem-de innowasiýalar ulgamynda tejribe alşylmagyna aýratyn üns berdiler.

Şonuň ýaly-da onlaýn gepleşiklerde diplomatlar medeni-ynsanperwer gatnaşyklaryny ösdürmegiň meselelerine seredip, bu ugurdaky özara hereketleri ösdürmegiň wajyplygyny aýratyn belläp geçdiler.

Täzelikleriňizi ýollaň
Ugratmak
2022