Merkezi Garagumyň obalarynda Gün energiýasy bilen işleýän aragatnaşyk beketleri oturdylýar

BIZNES TÜRKMENISTAN
Merkezi Garagumyň obalarynda Gün energiýasy bilen işleýän aragatnaşyk beketleri oturdylýar
Gün energiýasy bilen işleýän birnäçe elektrik beketler Merkezi Garagumyň obalarynda oturdylýar.

Ahal welaýatynyň birnäçe uzak obalarynda Gün energiýasy bilen işleýän öýjükli aragatnaşyk beketleri oturdyldy. Mobil aragatnaşyk hyzmatlary welaýat merkezinden 150 km uzakda ýerleşýän Ak Bugdaý etrabynyň Bokurdak geňeşliginiň Çürçüri, Gujurly we Gyzylsakgal obalarynyň ýaşaýjylary üçin elýeterli boldy.

Ýakyn geljekde bu etrabyň ýene iki ilatly ýerinde alternatiw energiýa çeşmeleri bilen işleýän geçiriji enjamlary oturdylar. Täze enjamlar meýilnama görä, Kaka etrabynyň Mehinli we Kyrkguýy obalarynda hem gurnalar.

Garagumyň çöl sebitlerinde “Altyn Asyr” ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň hünärmenleri Gün energiýasy bilen işleýän beketleriň birnäçesini işe girizdiler. Şeýle elektrik beketleri bilen enjamlaşdyrylan kabul edijiler we geçirijiler ozal hem Ak Bugdaý etrabynda oturdylypdy. Häzirki wagtda olar Kükürtli, Bukury, Sakarcäge, Sözenli obalarynyň ilatyny durnukly aragatnaşyk bilen üpjün edýär.

Ilatyň barha artýan isleglerini göz öňünde tutup, milli ykjam aragatnaşyk operatory uzakdaky sebitleriň ilatyny maglumat we aragatnaşyk tehnologiýalary bilen enjamlaşdyrmak derejesini ep-esli ýokarlandyrmagy meýilleşdirýär.

Şu ýylyň başyndan bäri Ahal, Mary we Lebap sebitleriniň obalarynda ösen mümkinçilikleri bolan 75 sany esasy beketler oturdyldy. “Altyn Asyr” ÝGPJ-niň hünärmenleri ýylyň ahyryna çenli oba ýerlerinde ýene 50 sany geçiriji enjamlary gurnamagy meýilleşdirýärler. Olar ses aragatnaşygy bilen bilelikde ýokary tizlikli internet hyzmatlaryny hem berer.

2022