Daşoguzda güýzki arpany ekmek üçin 1 müň gektar bölünip berildi

BIZNES TÜRKMENISTAN
Daşoguzda güýzki arpany ekmek üçin 1 müň gektar bölünip berildi
Türkmenistanyň demirgazyk sebitinde zähmet çekýän daýhanlar arpanyň birnäçe ýerli we daşary ýurtdan getirilen görnüşlerini ösdürip ýetişdirýärler.

Daşoguz welaýatynda şu ýyl arpa ekişi üçin müň gektar ýer bölünip berildi. Arpanyň artykmaçlyklaryna ir ýetişmegi, toprakdaky çyg ätiýaçlyklaryny rejeli ulanmagy we guraklyga çydamlylygy degişlidir. Bu barada Türkmenistanyň resmi metbugaty penşenbe güni habar berdi.

Habara görä, S.Türkmenbaşy etrabynda arpa ekişi üçin 250 gektar ýer bölünip berildi. Köneürgenç we Akdepe etraplarynda bolsa 150 gektar meýdana arpa ekmek meýilleşdirilýär.

Türkmenistanyň demirgazyk sebitinde zähmet çekýän daýhanlar arpanyň birnäçe ýerli we daşary ýurtdan getirilen görnüşlerini ösdürip ýetişdirýärler.

Şunuň bilen baglylykda, Daşoguz welaýatynda maldarçylyk üçin zerur iýmitleriň biri güýzlük arpasy hasaplanýar. Häzirki wagtda ýerli tohum saýlaýjylar arpanyň täze, has kämil, şol sanda demirgazyk sebitiň agyr howa şertlerinde ösmäge uýgunlaşdyrylan görnüşlerini oýlap tapmak üçin yzygiderli işleri alyp barýarlar.

Mundan başga-da, welaýatda häzirki wagtda mäş ýygymy alnyp barylýar. Sebitiň daýhanlary her gektardan azyndan 15 sentner hasyl almagy göz öňünde tutýarlar.

2022