Türkmen kompaniýalary talap edilýän azyk önümleriniň önümçiligini artdyrýarlar

BIZNES TÜRKMENISTAN
Türkmen kompaniýalary talap edilýän azyk önümleriniň önümçiligini artdyrýarlar
Ösümlik ýagynyň importyny azaltmak maksady bilen “Gündogar akymy” hojalyk jemgyýeti günebakar ýagyny öndürýän zawody işe girizdi.

Türkmenistan üçin esasy import edilýän harytlaryň hataryna şeker, margarin we ösümlik ýagy girýär. Bu önümleriň üpjünçiligine garaşlylygy azaltmak üçin Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň (TSTB) agzalary önümçiligini artdyrmak we degişli önümçilik desgalaryny döretmek üçin yzygiderli iş alyp barýarlar.

TSTB-nyň sişenbe güni habar berşi ýaly, “Hyzmatdaşlar” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti Balkan welaýatynyň Serdar etrabynda ýylda 120 müň tonna şeker almagy göz öňünde tutýan şeker zawodyny gurýar.

“Begmaýs” hojalyk jemgyýeti hem öz gezeginde margarin öndürýän zawod gurup, ol her ýylda 48 müň tonna margarin öndürmegi meýilleşdirýär. 2022-nji ýylyň birinji ýarymynda Aşgabat şäheriniň Gypjak ýaşaýyş meýdanynyň çäginde zawodyň ulanylmaga berilmegi meýilleşdirilýär.

Ösümlik ýagynyň importyny azaltmak maksady bilen “Gündogar akymy” hojalyk jemgyýeti günebakar ýagyny öndürýän zawody işe girizdi. Bagtyýarlyk etrabynda ýerleşýän kärhana ýylda 7 müň tonna taýýar önüm öndürmek üçin niýetlenendir.

“Berkarar zaman” hojalyk jemgyýeti häzirki wagtda ösümlik ýagyny öndürýän zawodyň gurluşygyna we günebakar hem-de beýleki ýag ekinlerini ekmek üçin 15 müň gektar töweregi ýer taýýarlamaga başlady.

“Agzybir ojak” hojalyk jemgyýeti Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynda 21 müň tonna arassalanan ösümlik ýagyny öndürýän zawod gurýar. “Owadan ülke” hojalyk jemgyýeti bolsa Ak Bugdaý etrabynda 6 müň 260 tonna pagta ýagyny gaýtadan işleýän zawody işe girizdi.

Bellenilişi ýaly, TSTB-nyň agzalary tarapyndan ýerine ýetirilýän işler eýýäm Türkmenistanyň strategiýasynyň durmuşa geçirilmegine goşant goşýan önümleriň käbir görnüşleriniň importynyň ep-esli azalmagyna sebäp boldy.

Täzelikleriňizi ýollaň
Ugratmak
2022