Eksportyny artdyrmagy maksat edinýän “Röwşen” täze aýakgap zawodyny açar

BIZNES TÜRKMENISTAN
Eksportyny artdyrmagy maksat edinýän “Röwşen” täze aýakgap zawodyny açar
Häzirki wagtda kompaniýa günde 500 jübüt aýakgap öndürýär.

Eksportynyň gerimini giňeltmegi maksat edinýän “Röwşen” hususy kärhanasy 2024-nji ýylda her ýylda millionlarça jübüt aýakgap öndürmäge ukuply täze önümçilik desgasyny açar. Bu barada Türkmenistanyň resmi metbugaty çarşenbe güni habar berdi.

Bu taslamany ýerine ýetirmek üçin kärhana Mary welaýatynyň çäginde ýedi gektar ýer bölünip berildi.

Häzirki wagtda kompaniýa günde 500 jübüt aýakgap öndürip, esasy çig mal hökmünde ýurdumyzda öndürilýän gönleri ulanýar.

Şu ýylyň başynda gurlup başlanyljak zawod aýakgabyň ähli böleklerini, şol sanda tebigy çig maldan, dokma önümlerinden we beýleki serişdelerden aýakgap dabanlaryny öndürmäge niýetlenip, awtomatlaşdyrylan we robotlaşdyrylan enjamlar bilen üpjün ediler. Bu toplumda 800 sany täze iş orunlary dörediler.

Habarda bellenilmegine görä, täze zawodyň açylmagy diňe bir daşary ýurtdan gelýän önümiň mukdaryny azaltmaga däl, eýsem ýurdumyzda öndürilýän önümleri daşary ýurda ibermek mümkinçiliklerini artdyrmaga ýardam berer.

Kärhana 2019-2025-nji ýyllar aralygynda ýurduň sosial-ykdysady ösüşi üçin Türkmenistanyň Prezidentiniň Milli Maksatnamasynyň durmuşa geçirilişiniň çarçuwasynda gurlar.

“Röwşen” kompaniýasynyň aýakgaplary Russiýa, Özbegistana hem-de Owganystana eksport edilýär. Kompaniýa Moskwanyň Domodedowo etrapçasynda öz şahamçasyny açyp, ol ýerde aýakgap önümleriniň satuwyny amala aşyrýar. Kompaniýa geljekde ol ýerde aýakgap önümçiligini alyp barmagy meýilleşdirýär.

2022