Türkmenistan bilen Azerbaýjan energetika hyzmatdaşlygyna seretdi

BIZNES TÜRKMENISTAN
Türkmenistan bilen Azerbaýjan energetika hyzmatdaşlygyna seretdi
Taraplar ikitaraplaýyn özara hereketleriň dowam etdirilmegine taýýardygyny aýtdylar.

Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredow çarşenbe güni Aşgabada iş sapary bilen gelen Azerbaýjan Respublikasynyň Ykdysadyýet ministri Mikail Jabbarowyň baştutanlygyndaky wekilýet bilen geçirilen duşuşygyň dowamynda energetika ulgamyndaky hyzmatdaşlygy ara alyp maslahatlaşdy. Bu barada Türkmenistanyň DIM-niň metbugat gullugy habar berdi.

Bellenilişi ýaly, ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň energetika ugry boýunça ösdürilmeginiň ähmiýeti we halkara bazara energiýa üpjünçiligini diwersifikasiýalaşdyrmak nygtaldy.

Türkmenistanyň DIM-i iki ýurduň Hökümetleriniň arasynda 2021-nji ýylyň ýanwar aýynda gol çekilen Hazar deňzindäki “Dostluk” ýatagynyň uglewodorod serişdelerini bilelikde gözlemek we özleşdirmek boýunça özara düşünişmek Ähtnamasynyň ähmiýetini belledi.

Şunuň bilen baglylykda, türkmen tarapy energetikanyň birnäçe ugurlary boýunça hyzmatdaşlygyň ikitaraplaýyn geňeşmeleriniň işiniň dowam etdirilmegine taýýardygyny belläp geçdi.

Gepleşigiň dowamynda taraplaryň bar bolan mümkinçilikleriň hasabyna ikitaraplaýyn özara hereketleriniň dowam etdirilmegine taýýarlygy barada aýdylyp geçildi.

Türkmenistanyň, Eýranyň we Azerbaýjanyň arasyndaky üçtaraplaýyn gaz alyş-çalşygy şertnamasyna laýyklykda, Azerbaýjan häzirki wagtda türkmen tebigy gazyny import edýär. Häzirki wagtda alyş-çalşyk usuly arkaly türkmen tebigy gazynyň Azerbaýjana eksportyny ýokarlandyrmak we türkmen gazynyň alyş-çalşygyny beýleki ýurtlara ýola goýmak boýunça gepleşikler alnyp barylýar.

2022