Lebap welaýatyndaky hususyýetçiler ykdysadyýetdäki ornuny pugtalandyrýarlar

BIZNES TÜRKMENISTAN
Lebap welaýatyndaky hususyýetçiler ykdysadyýetdäki ornuny pugtalandyrýarlar
Gündogar sebitde takmynan 50 kärhana gurluşyk materiallaryny öndürýär.

Lebap welaýatynyň hususy pudagy şu ýylyň ilkinji alty aýynda welaýatyň ykdysadyýetindäki ornuny güýçlendirdi. Bu barada Türkmenistanyň resmi metbugaty çarşenbe güni habar berdi.

Şu ýylyň ýanwar-iýun aýlary aralygynda hususy kärhanalar welaýatda senagat önümçiligindäki paýyny artdyrdylar. Welaýatyň senagat önümçiliginiň üçden iki bölegi hususyýetçileriň paýyna düşdi.

Gündogar sebitde takmynan 50 kärhana gurluşyk materiallaryny, ýagny kerpiç, demirbeton sütünleri, pol örtükleri, aýna, hek öndürýär.

2022-nji ýylyň birinji ýarymynda Lebapda 9,85 milliard manatdan gowrak senagat önümleri öndürildi. Bu görkezijileriň 6,42 milliard manatdan gowragy hususy öndürijileriň, galan 3,42 milliard manatdan gowragy bolsa döwlet kärhanalarynyň paýyna düşdi.

Bellenilişi ýaly, bölekleýin söwda dolanyşygynda hem ösüş hasaba alyndy. Şu ýylyň ilkinji alty aýynda Lebap welaýatynda bölekleýin söwda dolanyşygynyň umumy möçberi 6,62 milliard manatdan gowrak bolup, 2021-nji ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 10,5% ýokarlandy.

Lebap welaýatyndaky söwda dolanyşygyň umumy göwrüminiň 90%-den ýa-da 5,97 milliard manatdan gowragy döwlete degişli däl pudagyň paýyna düşýär. Welaýatyň kärhanalarynyň bölekleýin söwda dolanyşygy 2021-nji ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 11,5% ýokarlandy. Döwlet söwda kärhanalarynda bölekleýin söwda 13% ýokarlanyp, 134,1 million manada barabar boldy.

Lebap welaýaty Türkmenistanyň gündogar böleginde ýerleşip, onuň merkezi Türkmenabat şäheridir. Lebap welaýaty Owganystan we Özbegistan döwletleri bilen araçäkleşýär.

2022