Türkmenistan ýyladyşhanalarda ýetişdirilen pomidorlaryň 75 müň tonnasyny eksport etdi

BIZNES TÜRKMENISTAN
Türkmenistan ýyladyşhanalarda ýetişdirilen pomidorlaryň 75 müň tonnasyny eksport etdi
Türkmen pomidory Russiýa Federasiýasynda, Gazagystanda, Gyrgyzystanda we Owganystanda uly islegden peýdalanýar.

Şu ýylyň başyndan bäri Türkmenistan ýyladyşhanalarda ösdürilip ýetişdirilen pomidorlaryň 75 müň tonnasyny Russiýa Federasiýasyna we beýleki ýurtlara eksport etdi.

Bu mukdar geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende iki essä golaý ýokarydyr. Bu barada Türkmenistanyň resmi metbugaty şenbe güni habar berdi.

Türkmen kärhanalary sentýabr-dekabr aýlarynda ýene 20-25 müň tonna pomidor önümlerini eksport etmegi göz öňünde tutýarlar.

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň oba hojalyk bölüminiň maglumatlaryna görä, ýurdumyzda ösdürilip ýetişdirilen pomidor hasyly içerki bazaryň talaplaryndan birnäçe esse köp boldy.

Türkmen pomidory Russiýa Federasiýasynda, Gazagystanda, Gyrgyzystanda we Owganystanda uly islegden peýdalanýar.

Häzirki wagtda Türkmenistanyň hususy hojalyklary 670 gektar ýyladyşhanalarda gök ekinleri ösdürip ýetişdirýärler.

Pomidordan başga-da, gök önüm öndürijiler ýokary derejeli galla ekinleriniň bol hasylyny ýygnadylar. Galla önümleriniň alty müň tonna golaýy daşary ýurtly alyjylara iberildi. Şeýle hem, telekeçiler şu ýylyň başyndan bäri ýüzlerçe tonna künji tohumyny, pisse, jöwen, noýba, ýorunja eksport etdiler.

Türkmenistanyň resmi metbugatynyň habar bermegine görä, türkmen gök önüm öndürijileri şu ýyl 100 million ABŞ dollaryna barabar bolan önümleri eksport etmegi meýilleşdirýär.

Täzelikleriňizi ýollaň
Ugratmak
2022