Gurbanguly Berdimuhamedow resmi sapar bilen Günorta Koreýa bardy

BIZNES TÜRKMENISTAN
Gurbanguly Berdimuhamedow resmi sapar bilen Günorta Koreýa bardy
“Seoul Air Base” Halkara howa menzilinde Gurbanguly Berdimuhamedowy “Türkmenistan — Koreýa” parlamentara dostluk toparynyň başlygy Li Dal-Gon we beýleki resmi adamlar garşyladylar.

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Günorta Koreýa Respublikasyna resmi sapar amala aşyrýar. Bu barada Türkmenistanyň resmi metbugaty ýekşenbe güni habar berdi.

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Aşgabadyň Halkara howa menzilinde Günorta Koreýanyň Ilçisi Şin Sung-Çul bilen söhbetdeş bolup, saparyň maksatnamasyna laýyklykda, Günorta Koreýanyň Prezidenti we ýurduň Milli Assambleýasynyň Başlygy bilen hem-de birnäçe beýleki duşuşyklaryň meýilleşdirilendigini aýtdy.

Şeýle hem Gurbanguly Berdimuhamedow bu saparyň çäklerinde Milli Geňeşiň Halk Maslahaty bilen Günorta Koreýanyň Milli Assambleýasynyň arasynda özara hyzmatdaşlyk etmek hakynda Ähtnama, şeýle hem iki ýurduň wekiliýetleriniň agzalarynyň gatnaşmagynda resminamalaryň birnäçesine gol çekmek meýilleşdirilendigini belledi.

“Seoul Air Base” Halkara howa menzilinde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowy “Türkmenistan — Koreýa” parlamentara dostluk toparynyň başlygy Li Dal-Gon we beýleki resmi adamlar garşyladylar.

Ýokary derejeli myhmanlary kabul ediş zalynda geçirilen söhbetdeşligiň dowamynda Li Dal-Gon Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygynyň şu gezekki saparynyň iki dostlukly ýurduň arasyndaky hyzmatdaşlygyň täze tapgyryny açjakdygyna ynam bildirdi.

Gurbanguly Berdimuhamedow öz gezeginde şu gezekki saparyň netijeleri boýunça gazanyljak ylalaşyklaryň gatnaşyklary hil taýdan täze derejä çykarmaga hem-de syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady, medeni-ynsanperwer ulgamlardaky hyzmatdaşlygyň hemmetaraplaýyn ösdürilmegine ýardam berjekdigini aýtdy.

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň Günorta Koreýa resmi sapary dowam edýär.

Täzelikleriňizi ýollaň
Ugratmak
2022