Biznes

Kärendeçi 4 gektardan 85 tonna üzüme garaşýar

Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň “Ýaşyldepe” daýhan birleşiginde kärendeçi Aşyr Annamyradow 4 gektar ýerinden 85 tonna üzüm hasylyny almagy maksat edinýär. Geçen ýyl şu ýerden 75...

Türkmen gawuny Awstriýa eksport edilmäge başlandy

Awstriýa Respublikasynyň paýtagty Wena şäherine Türkmenistanyň agrosenagat toplumynda ýetişdirilen gawunlaryň 18,5 tonnasy eltildi. “Gyzyl gülaby’ atly meşhur gawuny “Turope Consult GmbH” kompaniýasy bilen hyzmatdaşlyk gatnaşygyny ýola...

“ILGI Omega” lazerli tehnikanyň ilkinji tapgyry geldi

“Case New Holland” konserniniň Türkmenistandaky resmi dileri bolan “Bereketli atyz” hususy kärhanasynyň wekili Begli Meredowyň habar bermegine görä, oba hojalyk-ekologik edarasynyň sargydy boýunça Türkiýäniň “ILGI...

Kärendeçi Garagumyň çägeli topragynda miwe agaçlaryny oturtdy

Kärendeçi Durdymyrat Ýazhanow Garagum derýasynyň kenarynda ýerleşýän 6,5 gektar ýeriniň gum şertlerinde bagbançylyk bilen meşgullanýar. Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynda ýerleşýän bu ýeri gysga wagtlaýyn kärendesine alan Ýazhanow...

Aşgabatda günebakar ýagyny öndürýän kärhana açyldy

Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrabynda şenbe güni günebakar ýagyny we un öndürýän kärhana açyldy. 2 gektar meýdany eýeleýän kärhana “Gündogar akymy” hojalyk jemgyýetiniň işgärleri tarapyndan guruldy. Önümçilik...

“Nurkerem” emeli suwaryş howdanlarynyň 20 sanysyny gurdy

Türkmenistanyň suw ulanyş ulgamynda iş alyp barýan ýeketäk hususy kärhana hasaplanýan “Nurkerem” tarapyndan häzirki wagta çenli 20-ä ýakyn emeli suwaryş howdany guruldy. Ýurdumyzyň Senagatçylar we telekeçiler...
2022