Ykdysadyýet

Türkmen hünärmenleri bugdaýyň täze sortuny döretdiler

Daşoguz şäherindäki Türkmen oba hojalyk institutynyň Oba hojalyk ylmy-önümçilik merkezinde bugdaýyň täze sortlaryny döretmek boýunça toplumlaýyn işler dowam edýär. “Türkmenistan: Altyn asyr”-yň berýän maglumatyna görä, merkeziň...

“Galkynyş” gaz käniniň serişdeler gory artdyrylýar

Energiýa serişdelerini dünýä bazarlaryna ibermegiň ýollaryny giňeltmek bilen bir hatarda, ýakyn geljege goýlan möhüm wezipeleriň arasynda tebigy gazyň we nebitiň gazylyp alnyş möçberlerini ýokarlandyrmak, täze...
2022