Beýan

Elektron töleg resminamasy diýen düşünje we hukuk esaslary

Elektron töleg resminamasy Türkmenistanyň “Elektron resminama hakynda” kanunynyň talaplaryny ödeýän, hasap boýunça işleri amala aşyrmaga esas bolýan resminamadyr. Elektron töleg resminamasy tölegleri geçirmek üçin zerur bolan...

Elektron san ýazgysy we onuň maksady

Elektron san ýazgysy şekiller (san yzygiderliligi) toplumy görnüşinde elektron resminamany iberijiniň resmi goly hökmünde ykrar edilýän öz eli bilen çeken goluna kybapdaşdyr. Elektron san ýazgysy...

Täjirçilik syryny düzýän we düzüp bilmejek habar

Täjirçilik syryny düzýän habara aşakdakylar degişli bolup biler: kärhananyň, guramanyň, edaranyň ýa-da ýekebara telekeçiniň tehnologik, önümçilik, guramaçylyk, harytşynaslyk, intellektual, mazamlaýyş we gaýry aýratynlyklary hakyndaky maglumatlar; kärhananyň, guramanyň,...

Türkmenistanda täjirçilik syry düşünjesi we kanunçylygy

Täjirçilik syry, munuň özi kärhananyň, guramanyň, edaranyň ýa-da ýekebara telekeçiniň ykdysady, maliýe, önümçilik, tehnologik we gaýry işi bilen baglanyşykly döwlet syry hasaplanmaýan habar bolup, onuň...

Gymmatly kagyzlaryň dolanşygyny amala aşyrmagyň tertibi

Paýdarlar jemgyýetleriniň gymmatly kagyzlarynyň emissiýasy we dolanyşygy “Paýdarlar jemgyýetleri hakynda” Türkmenistanyň Kanunyna we Türkmenistanyň “Gymmatly kagyzlar bazary hakynda” kanunyna laýyklykda amala aşyrylýar. Mysal üçin, Türkmenistanyň “Paýdarlar...

Gymmatly kagyzlar bazarynyň esasy düşünjeleri

Türkmenistanyň gymmatly kagyzlar bazary hakynda kanunçylygy Türkmenistanyň Konstitusiýasyna esaslanýar we Türkmenistanyň gymmatly kagyzlar bazary hakyndaky kanunyndan, Türkmenistanyň gymmatly kagyzlaryň emissiýasynyň we dolanyşygynyň meselelerini we maýa...

Türkmenistanda intellektual eýeçilik hukugyna nämeler degişli?

Intellektual eýeçilik hukugy Türkmenistanyň Konstitusiýasyna laýyklykda Türkmenistanyň kanunçylygy bilen, esasan-da Türkmenistanyň Raýat kodeksiniň degişli böleginde düzgünleşdirilýär. Intellektual hukuklary Intellektual işiň netijelerine we olara deňleşdirilen indiwiduallaşdyryş serişdelerine bolan...
2022