Beýan

Türkmenistanda kärende şertnamasynda nämeler görkezilmeli?

“Kärende hakynda” Türkmenistanyň Kanunyna laýyklykda, kärende şertnamasy kärendesine beriji bilen kärendeçiniň arasynda taraplaryň meýletinlik we deňhukuklylyk başlangyçlarynda baglaşylýar we kärende gatnasyklarynyň ýüze çykmagy, üýtgemegi we...

Paýdarlar jemgyýeti nädip üýtgedip guralýar?

“Paýdarlar jemgyýetleri hakynda” Türkmenistanyň kanunyna laýyklykda, paýdarlar jemgyýetiniň (mundan beýläk jemgyýet) üýtgedip guralmagy (goşulmagy, birleşmegi, bölünmegi, bölünip aýrylmagy we özgerdilmegi) Türkmenistanyň degişli kanunçylygyna we beýleki...

Paýdarlar jemgyýetiniň müdiriýeti nähili hereket edýär?

“Paýdarlar jemgyýetleri hakynda” Türkmenistanyň Kanunyna laýyklykda, paýdarlar jemgyýetiniň (mundan beýläk jemgyýet) gündelik alyp barýan işine ýolbaşçylygy (dolandyryşy) onuň, ýerine ýetiriji kollegial edara – müdiriýet, ýolbaşçylygy,...

Paýdarlar jemgyýetine kim ýolbaşçylyk edýär?

“Paýdarlar jemgyýetleri hakynda” Türkmenistanyň Kanunyna laýyklykda, paýdarlar jemgyýeti (mundan beýläk jemgyýet) paýdarlar jemgyýetine gatnaşyjylaryň paýdarlar jemgyýeti babatdaky hökmanylyk hukuklaryny tassyklaýan, paýnamalaryň belli bir sanyna bölünen,...

Türkmenistanyň täze saýlanan Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň terjimehaly

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň orunbasary Serdar Berdimuhamedow saýlawçylaryň sesleriniň 72,97% alyp, 12-nji martda geçirilen Prezident saýlawlarynda ýeňiş gazandy. Türkmenistanyň täze saýlanan Prezidentiniň terjimehaly: Serdar Gurbangulyýewiç Berdimuhamedow 1981-nji ýylyň...

Açyk we ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetleriniň tapawutlary näme?

“Paýdarlar jemgyýetleri hakynda” Türkmenistanyň Kanunyna laýyklykda, paýdarlar jemgyýeti (mundan beýläk jemgyýet) paýdarlar jemgyýetine gatnaşyjylaryň paýdarlar jemgyýeti babatdaky hökmanylyk hukuklaryny tassyklaýan, paýnamalaryň belli bir sanyna bölünen,...
2022