Beýan

Türkmenistanyň salgyt kanunçylygy barada düşünje

“Salgytlar hakynda” Türkmenistanyň bitewi Kanuny Türkmenistanyň Döwlet býujetine alynýan salgytlaryň ulgamyny, salgyt salmagyň umumy ýörelgelerini, salgytlary tölemek boýunça borçlaryň ýüze çykmagynyň (üýtgemegini, bes edilmegini) esaslaryny we ýerine...

TurkmenExporters.com.tm: telekeçiler üçin eksport platformasy

Häzirki zaman telekeçilik işinde netijeliligiň esasy görkezijileriň biri hem eksport görkezijisidir. Harytlary ýa-da hyzmatlary beýleki ýurtlara satmagy aňladýan eksport düşünjesi Türkmenistan döwletimiziň daşary ykdysady, işewür...

Türkmenistanyň Gümrük kodeksi we onuň ykdysady-hukuk ähmiýeti

Türkmenistanyň Gümrük kodeksi Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň ösdürilmegine we onuň ykdysady howpsuzlygynyň üpjün edilmegine ýardam edýän gümrük işiniň hukuk, ykdysady we guramaçylyk esaslaryny kesgitleýär. Türkmenistanda gümrük işi harytlaryň...

Türkmenistanda kärende şertnamasynda nämeler görkezilmeli?

“Kärende hakynda” Türkmenistanyň Kanunyna laýyklykda, kärende şertnamasy kärendesine beriji bilen kärendeçiniň arasynda taraplaryň meýletinlik we deňhukuklylyk başlangyçlarynda baglaşylýar we kärende gatnasyklarynyň ýüze çykmagy, üýtgemegi we...

Paýdarlar jemgyýeti nädip üýtgedip guralýar?

“Paýdarlar jemgyýetleri hakynda” Türkmenistanyň kanunyna laýyklykda, paýdarlar jemgyýetiniň (mundan beýläk jemgyýet) üýtgedip guralmagy (goşulmagy, birleşmegi, bölünmegi, bölünip aýrylmagy we özgerdilmegi) Türkmenistanyň degişli kanunçylygyna we beýleki...

Paýdarlar jemgyýetiniň müdiriýeti nähili hereket edýär?

“Paýdarlar jemgyýetleri hakynda” Türkmenistanyň Kanunyna laýyklykda, paýdarlar jemgyýetiniň (mundan beýläk jemgyýet) gündelik alyp barýan işine ýolbaşçylygy (dolandyryşy) onuň, ýerine ýetiriji kollegial edara – müdiriýet, ýolbaşçylygy,...

Paýdarlar jemgyýetine kim ýolbaşçylyk edýär?

“Paýdarlar jemgyýetleri hakynda” Türkmenistanyň Kanunyna laýyklykda, paýdarlar jemgyýeti (mundan beýläk jemgyýet) paýdarlar jemgyýetine gatnaşyjylaryň paýdarlar jemgyýeti babatdaky hökmanylyk hukuklaryny tassyklaýan, paýnamalaryň belli bir sanyna bölünen,...
2022