Beýan

“Bir penjire” ulgamy barada düşünje

“Bir penjire” ulgamy söwda bilen meşgullanýan taraplar we döwlet edaralarynyň arasyndaky maglumat dolanşygyny çaltlaşdyrmak we ýönekeýleşdirmek hem-de serhetýaka söwda bilen baglanyşykly ähli taraplara peýda getirmek...

TOPH geçelgesiniň aýratynlyklary

Türkmenistan-Owganystan-Pakistan-Hindistan (TOPH) geçelgesi Owganystan üçin tutuş sebite durnuklylygy we uzakmöhletleýin abadançylygy üpjün etmäge gönükdirilen birnäçe taslamalaryň we başlangyçlaryň toplumydyr. Taslamanyň dünyäniň ähli ýurtlary üçin oňyn...

Türkmenistanda önümleri sertifikatlaşdyrmak işi hakynda

Sertifikatlaşdyrmak näme? Türkmenistanyň “Sertifikatlaşdyrmak hakynda” kanunyna laýyklykda, sertifikatlaşdyrmak – bu obýektiniň sertifikatlaşdyrmak boýunça kadalaşdyryjy resminamalarda bellenen talaplara laýyk gelşiniň resminamalaýyn tassyk edilmegi bolup durýan iş. Sertifikatlaşdyrylmaga degişli...
2022