Beýan

Türkmenistanda telekeçilik işiniň hukuk binýady giňeldilýär

Türkmenistanyň Mejlisiniň 2016-njy ýylyň 14-nji sentýabrynda kabul eden Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň rejelenen görnüşiniň mazmunyna “Ykdysadyýet we maliýe-karz ulgamy” atly täze VІI bölüm girizildi. Bölümde jemi 6 sany,...

Türkmenistanda haýsy amallara salgyt salynýar?

Salgyt töleýjiler tarapyndan Türkmenistanyň “Salgytlar hakynda” bitewi kanunynyň 98-nji we 99-njy maddalaryna laýyklykda Türkmenistanyň çäklerinde geçirilýän salgyt salynýan amallar goşulan baha üçin salgyt salynýan binýat...

“Fitch” karz reýtingi näme?

Häzirki wagtda Türkmenistan “Fitch” reýting agentligi bilen gepleşikleri geçirýär. Gepleşikleriň netijesi boýunça ýurdumyza maýa goýum derejesini kesgitleýän karz üzmäge ukyplylyk reýtingi berler. Fitch reýtingleri “Fitch Ratings” agentligi...

Türkmenistanda “Firma atlary hakynda” Kanun güýje girizildi

Türkmenistanyň “Firma atlary hakynda” täze Kanuny, Türkmenistanyň telekeçi ýuridik şahslaryna firma atlary berlende bildirilýän talaplary belleýär, olaryň hukuk goragy çygrynda ýüze çykýan gatnaşyklary düzgünleşdirýär. Bu...
Täzelikleriňizi ýollaň
Ugratmak
2022