Makalalar

“Türkmenhowaýollary” Eýran gatnawlaryny wagtlaýyn saklady

“Türkmenhowaýollary” agentligi uçuşlarda we raýat awiasiýa howpsuzlygy üpjün etmek maksady bilen Eýranyň howa giňişligini ulanmagy wagtlaýyn saklamak barada karara geldi. Bu ýagdaý Türkmenistanyň ähli gatnaýjylaryna degişlidir. Bu...

Täjirçilik syryny düzýän we düzüp bilmejek habar

Täjirçilik syryny düzýän habara aşakdakylar degişli bolup biler: kärhananyň, guramanyň, edaranyň ýa-da ýekebara telekeçiniň tehnologik, önümçilik, guramaçylyk, harytşynaslyk, intellektual, mazamlaýyş we gaýry aýratynlyklary hakyndaky maglumatlar; kärhananyň, guramanyň,...

Türkmenistanda täjirçilik syry düşünjesi we kanunçylygy

Täjirçilik syry, munuň özi kärhananyň, guramanyň, edaranyň ýa-da ýekebara telekeçiniň ykdysady, maliýe, önümçilik, tehnologik we gaýry işi bilen baglanyşykly döwlet syry hasaplanmaýan habar bolup, onuň...

“Kobea Group” Özbegistan kriptowalýutasynyň satuwyna başlady

Özbegistanyň hökümeti tarapyndan sertifikatlaşdyrylan, kriptowalýuta biržasyny dolandyrmak hukuklaryna eýe bolan Günorta Koreýanyň “Kobea Group” kompaniýasy şu ýylyň 3-nji ýanwarynda özüniň “UzNEX” kripto-biržasynda “UzNEX Coin” (UNB)...

“Toyota” Ýaponiýada geljegiň şäherini gurar

Ýaponiýanyň transmilli awtoulag öndürijisi “Toyota Motor Corp” täze öňdebaryjy tehnologiýalaryň synagyny geçirmek maksady bilen Fuji dagynyň eteginde “geljegiň şäherini” gurmagy meýilleşdirýär. Bu barada “Japan Times”...

Gymmatly kagyzlaryň dolanşygyny amala aşyrmagyň tertibi

Paýdarlar jemgyýetleriniň gymmatly kagyzlarynyň emissiýasy we dolanyşygy “Paýdarlar jemgyýetleri hakynda” Türkmenistanyň Kanunyna we Türkmenistanyň “Gymmatly kagyzlar bazary hakynda” kanunyna laýyklykda amala aşyrylýar. Mysal üçin, Türkmenistanyň “Paýdarlar...

Gymmatly kagyzlar bazarynyň esasy düşünjeleri

Türkmenistanyň gymmatly kagyzlar bazary hakynda kanunçylygy Türkmenistanyň Konstitusiýasyna esaslanýar we Türkmenistanyň gymmatly kagyzlar bazary hakyndaky kanunyndan, Türkmenistanyň gymmatly kagyzlaryň emissiýasynyň we dolanyşygynyň meselelerini we maýa...
2022