18.11.2019
27.12.2019

“Türkmengaz” gaz generatorlaryny abatlamak boýunça tender yglan edýär

“Türkmengaz” Döwlet konserni tender boýunça kesgitleýän toparyň adyndan “LM-2500+” we “LM-2500+G4” modelli iki gaz generatorlaryna abatlaýyş hyzmatlaryny bermek boýunça halkara tenderi yglan edýär.

Tendere gatnaşmak isleýänler “Türkmengaz” DK edara binasyna ýüz tutup bilerler.

  • bäsleşige gatnaşmaga isleg bildirýäniň doly ady, hukuk ýagdaýy, hasaba alnan ýurdy, bank rekwizitleri hakynda maglumatlary görkezip ýazmaça görnüşde arza tabşyrmaly;
  • "Döwlet zerurlyklary üçin harytlar bilen üpjün etmek, işleri ýerine ýetirmek, hyzmatlary etmek boýunça bäsleşikler hakynda" Türkmenistanyň Kanuny, "Bäsleşikleri geçirmekligiň düzgünleri" we bäsleşige gatnaşmak üçin gerekli resminamalar bilen tanyş bolmaly;
  • Yzyna gaýtarmasyzlyk şerti bilen bäsleşige gatnaşmak üçin 1725 amerikan dollary möçberde (GBS-i we bank harajatlaryny hasaba almak bilen) töleg töläp, degişli tehniki talaplary we şertnamanyň esasy şertlerini almaly.

Tendere gatnaşmak üçin teklipler bildiriş çap edilen gününden başlap, 30 (otuz) iş gününiň dowamynda kabul edilýär.

Pul serişdelerini geçirmek üçin hasap belgisi ýazmaça arza tabşyrylan mahaly habar berilýär. Tender teklipli bukjalar görkezilen salga eltmeli.

Bellik: tender resminamalarynyň doly bukjasy tender tölegi geçirilenden soň berilýär.

Habarlaşmak üçin telefonlar: (+99312) 40-32-40, 40-32-75, 40-31-22. faks: (+99312) 40-32-59.

Türkmenistan, Aşgabat ş., Arçabil şaýoly 56
Bulary hem okaň
2022