19.09.2020
20.09.2020

“Sanly ykdysadyýet – ykdysady ösüşiň möhüm ugry”

Türkmenistanyň söwda-senagat edarasy ministrlikler we pudak edaralary bilen bilelikde 2020-nji ýylyň 19-20-nji sentýabrynda Türkmenistanyň ykdysady üstünlikleriniň ýurt garaşsyzlygynyň 29 ýyllyk baýramyna bagyşlanan sergini we “Sanly ykdysadyýet – ykdysady ösüşiň möhüm ugry” atly ylmy-amaly maslahaty geçirýär

Guraýjy topar Türkmenistanyň dahylly ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň bilermenlerini hem-de hünärmenlerini, Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalaryny, türkmen işewürlerini, şeýle hem daşary ýurt kompaniýalarynyň wekillerini sergä çagyrýar.

Sergi 2020-nji ýylyň 19-20-nji sentýabry aralygynda Türkmenistanyň söwda-senagat edarasynyň binasynda geçiriler.

Habarlaşmak üçin telefonlar: 39-88-70, 39-88-81/82/83/84/85/86.

Türkmenistan, Aşgabat, Çandybil şaýoly 143
Bulary hem okaň