20.03.2023
22.04.2023

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky bäsleşik yglan edýär

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky Aşgabat şäheriniň Çandybil şaýolunyň ugrunda ýerleşýän tokaý zolagynda gurnalan elektrik enjamlarynyň elektrik üpjünçiligini Taslama-çenlik resminamalaryna laýyklykda gurnama işlerini geçirmek boýunça açyk görnüşli bäsleşik yglan edýär

Bäsleşik boýunça teklipler şu habaryň çap edilen gününden başlap, 30 iş gününiň dowamynda kabul edilýär.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri:

+99312 40-63-16

+99312 40-64-41

Aşgabat şäheri, Garaşsyzlyk şaýolunyň 32-nji jaýy
Bulary hem okaň
2022