26.04.2023
30.06.2023

Türkmenistanyň energetika ministrligi suw taýýarlaýyş ulgamyny gurmak boýunça tender yglan edýär

Türkmenistanyň Energetika ministrligi, Türkmenbaşy ýylylyk elektrik merkezinde suw taýýarlaýyş ulgamyny gurmak boýunça halkara bäsleşik yglan edýär

Tendere gatnaşmak üçin Türkmenistanyň energetika ministrliginiň edarsyna ýüz tutup bilersiňiz:

  • bäsleşige gatnaşmaga isleg bildirýäniň doly ady, hukuk ýagdaýy, hasaba alnan ýurdy, bank rekwizitleri hakynda maglumatlary görkezip Türkmenistanyň energetika ministriniň adyna ýazmaça görnüşde arza tabşyrmaly;
  • tehniki talaplary Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň ösüş, täze tehnologiýalar we gurluşyk bölüminden almaly;
  • 1500 ABŞ dollary möçberde (goşulan baha üçin salgydy we bank töleglerini hasaba almazdan) tölegini töläp tender resminamalaryň bukjasyny almaly.

Bäsleşik teklipleri 2023-nji ýylyň iýun aýynyň 30-na sagat 16:00 çenli kabul edilýär.

Bäsleşik teklipli bukjalar hasaba pul serişdeleri geçirilenden soňra seljerilip başlanýar.

Habarlaşmak üçin telefonlar:

+993 12 37-94-31

+993 12 37-94-33

Türkmenistan, Aşgabat ş. k. 2022, 55
Bulary hem okaň
Täzelikleriňizi ýollaň
Ugratmak
2022